Verklaringen over het klimaatakkoord van Parijs

ExxonMobil verwelkomde het Parijsakkoord toen het werd aangekondigd in december 2015 en opnieuw toen het in november 2016 van kracht werd.

Artikel

IN DIT ARTIKEL

Verklaringen over het klimaatakkoord van Parijs

Verklaring betreffende het van kracht worden van het akkoord

Drie jaar geleden werd het klimaatakkoord van Parijs van kracht. Het akkoord is een belangrijke stap voorwaarts door de wereldregeringen bij het aanpakken van de ernstige risico's van klimaatverandering.

ExxonMobil ondersteunt de inspanningen van de ondertekenaars van Parijs, erkent de ambitieuze doelstellingen van dit akkoord en gelooft dat het bedrijf een constructieve rol te vervullen heeft bij het ontwikkelen van oplossingen.

We werken al vele jaren om de emissies van onze operaties te reduceren en producten te leveren die consumenten helpen hun emissies te reduceren.

ExxonMobil blijft technologische oplossingen zoeken met vooraanstaande wetenschappers in de industrie, de academische wereld en niet-gouvernementele instellingen. We hebben sinds 2000 bijna $ 7 miljard geïnvesteerd in initiatieven voor lagere emissies, zoals energie-efficiëntie, warmtekrachtkoppeling, reductie van affakkelen, opvang en vastlegging van koolstof en onderzoek naar biobrandstoffen van de volgende generatie.

Het Parijsakkoord en de aanvankelijke geplande nationale bijdragen (Intended Nationally Determined Contributions, INDC's) van de ondertekenaars weerspiegelen de dubbele uitdaging om de broeikasgasemissies te minimaliseren en tegelijkertijd te zorgen voor voldoende toegang tot betaalbare en betrouwbare energievoorraden.

Deze INDC's weerspiegelen ook het begrip dat alle economische energiebronnen nodig zullen zijn om aan de groeiende wereldwijde vraag te voldoen, en dat de evolutie van het energiesysteem naar lagere atmosferische emissies tijd en inzet zal vergen vanwege de enorme schaal, kapitaalintensiteit en complexiteit.

Terwijl beleidsmakers mechanismen ontwikkelen om de doelstellingen van Parijs te behalen, moedigt ExxonMobil hen aan om zich te concentreren op het reduceren van emissies tegen de laagste maatschappelijke kosten, rekening houdend met het feit dat toegang tot betaalbare en betrouwbare energie wereldwijd cruciaal is voor economische groei en betere levensstandaarden.

De beste beleidsopties om dat doel te bereiken zijn marktgericht, voorspelbaar, transparant en wereldwijd toepasbaar teneinde de innovatie en technologische doorbraken te bevorderen die nodig zijn om de risico's van klimaatverandering aan te pakken. ExxonMobil is al jaren van mening dat een omzetneutrale koolstofbelasting de beste optie is om aan deze belangrijke principes te voldoen.

Verklaring van ExxonMobil over COP 2

De onlangs afgesloten gesprekken weerspiegelden de complexiteit van het opstellen van doordacht beleid dat klimaatrisico's op een zinvolle manier aanpakt en tegelijkertijd een toegankelijke en betaalbare energievoorziening voor samenlevingen over de hele wereld waarborgt.

Terwijl beleidsmakers mechanismen ontwikkelen om de in Parijs gestelde doelen te bereiken, moedigt ExxonMobil hen aan om zich te concentreren op het reduceren van de grootste hoeveelheid emissies tegen de laagste maatschappelijke kosten. Tegelijkertijd dringen we erop aan dat ze belangrijke gedeelde humanitaire behoeften erkennen, waaronder het leveren van betrouwbare en betaalbare energie om de levensstandaard te verbeteren.

Als een wereldwijd probleem vereist klimaatverandering wereldwijde oplossingen. Zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden moeten nu samenwerken bij het opstellen van beleidslijnen die zijn gericht op het verminderen van broeikasgasemissies, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende nationale prioriteiten.

ExxonMobil is van mening dat effectief beleid om de klimaatverandering aan te pakken, een prijs zal verbinden aan broeikasgasemissies en zal:

  • Zorgen voor uniforme en voorspelbare koolstofkosten in de hele economie; 
  • Marktprincipes een rol laten spelen bij de ontwikkeling van oplossingen; 
  • De complexiteit van regelgeving en administratieve kosten minimaliseren en de transparantie maximaliseren; 
  • De wereldwijde deelname bevorderen; en 
  • Flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen bieden in reactie op wetenschappelijke ontwikkelingen en de economische gevolgen van beleidslijnen voor het klimaat.

Een omzetneutrale koolstofbelasting is de beste optie om aan deze belangrijke principes te voldoen en kan een werkbaar beleidskader zijn voor landen over de hele wereld. Het is het meest voor de hand liggende beleid om de capaciteit van elke sector van de samenleving te behouden om nieuwe efficiëntie te vinden en effectieve technologieën te ontwikkelen.

Overheidsfunctionarissen die deze uitdaging aangaan, kunnen waardevolle lessen leren van wat in de particuliere sector heeft gewerkt. Onze ervaring met het benutten van efficiëntiemaatregelen en het ontwikkelen van nuttige technologieën, is illustratief: ExxonMobil heeft al lang actie ondernomen door de broeikasgasemissies in onze activiteiten te verminderen, producten te leveren die consumenten helpen hun emissies te verminderen en onderzoek naar technologische doorbraken te ondersteunen. De juiste stimulansen kunnen helpen om nog meer nieuwe technologieën en innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen die de beste kans maken om aanzienlijke vooruitgang te boeken bij het reduceren van emissies en tegelijkertijd economische groei mogelijk maken.

We moedigen degenen die het Parijsakkoord verlaten aan om een principiële benadering van het risico van klimaatverandering te omarmen. Een dergelijke aanpak houdt een grote belofte in om ervoor te zorgen dat effectieve actie wordt ondernomen om deze wereldwijde uitdaging aan te gaan.

Verwante inhoud

Vier decennia aan onderzoek in de klimaatwetenschap door ExxonMobil

ExxonMobil ondersteunt al bijna 40 jaar de ontwikkeling van klimaatwetenschap in samenwerking met overheden en academische instellingen.

Klimaatverandering Artikel

Klimaatverandering

Wij geloven dat de risico's van klimaatverandering actie rechtvaardigen en dat we allemaal, bedrijven, overheden en consumenten, moeten bijdragen om zinvolle vooruitgang te boeken.

Energie en milieu Onderwerp

Energie & klimaat

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie. Met het klimaatakkoord van Parijs is hiervoor een belangrijke stap gezet. Omdat stijgende CO2-emissies een mondiaal probleem zijn, past een mondiale aanpak. Wij moedigen beleidsmakers aan om CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke kosten voor de samenleving te reduceren.

Energie en milieu Onderwerp

Energie- en klimaatbeleid

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie.

Energie & klimaat Artikel

Milieu-initiatieven

Energie en milieu Onderwerp

Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.

Energie & klimaat Artikel