Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Mondiale Energy Outlook

De Outlook for Energy beschrijft ExxonMobil’s visie op de wereldwijde ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van energie tot 2040. De bevindingen van de Outlook gebruiken we als basis voor onze langegtermijnstrategie en -investeringen.

We bevinden ons midden in een ingrijpende energietransitie. Een groot aantal factoren heeft invloed op de vormgeving van de wereldwijde energietoekomst. Hierbinnen vallen ook de ambities en het beleid van overheden, die niet alleen streven naar welvaart maar ook iets willen doen aan de risico´s van klimaatverandering. Het recente klimaatakkoord van Parijs levert belangrijke inzichten op over de intenties van regeringen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door in het akkoord nationaal vastgelegde bijdragen (nationally determined contributions - NDC's) op te nemen. De politieke maatregelen die genomen worden om de NDC's te bereiken, zullen gevolgen hebben voor het energieaanbod en -verbruik in de hele maatschappij.

Om ervoor te zorgen dat economische groei mogelijk blijft terwijl tegelijk aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt op de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs, zijn goed uitgewerkte en transparante beleidsmaatregelen nodig, waarbij de voor- en nadelen zorgvuldig worden afgewogen. Door die maatregelen kunnen de nadelige gevolgen van klimaatverandering worden beperkt en kunnen landen ook andere doelstellingen met een hoge prioriteit nastreven, zoals schone lucht en schoon water, betaalbare energie en economische vooruitgang voor iedereen.

Daarnaast zal technologie een cruciale rol spelen om de levensstandaard van de mensen te verhogen en tegelijkertijd de klimaatrisico's te beperken. Technologische ontwikkelingen blijven het energiespeelveld vormgeven. Vele technologieën die vijf tot tien jaar geleden nog geen rol van betekenis speelden, doen dat op dit moment wel en de impact ervan zal ook verder toenemen. Voorbeelden hiervan zijn wind- en zonne-energie, de niet-traditionele winning van olie en gas, en elektrische auto's. Er zal nog meer technologische vooruitgang nodig zijn om de dubbele uitdaging van het beperken van de risico's van klimaatverandering en tegelijkertijd het zorgen voor betere leefomstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

De Outlook for Energy van dit jaar bevat een nieuw hoofdstuk: ‘Pursuing a 2 oC Pathway’ (De route naar 2oC). Hierin is het onderzoekswerk van het Energy Modeling Forum van de Stanford University verwerkt. Het laat verschillende mogelijke routes naar een 2oC-klimaatdoelstelling zien. Ook bevat het de gevolgen van dergelijke routes met betrekking tot de mondiale energie-intensiteit, CO2-intensiteit van de wereldwijde energiemix en de wereldwijde vraag naar de verschillende energiebronnen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie over de noodzaak om op zoek te gaan naar praktische en kosteneffectieve oplossingen waarmee meerdere doelen tegelijk kunnen worden gerealiseerd.

De Outlook voorziet dat er tot en met 2040 naar verwachting over de hele wereld ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden waardoor de leefomstandigheden verbeteren, het energiegebruik anders wordt vormgegeven, ruim voorradige energiebronnen beter toegankelijk worden en de decarbonisatie van het wereldwijde energiesysteem versnelt.

Een rol voor iedereen

Zeven miljard mensen geven samen het mondiale energiesysteem vorm en hebben een directe invloed op de factoren die de vraag naar energie bepalen. Energie heeft invloed op de economie, veiligheid en milieudoelstellingen. Energie-oplossingen kunnen in verloop van tijd en afhankelijk van omstandigheden veranderen. Bedenk bijvoorbeeld hoe toegang tot energie uw eigen leven beïnvloedt en hoe dat dan moet zijn voor miljarden mensen wereldwijd. Vergelijk uw eigen conclusies over de toekomst van energie maar eens met de conclusies in de Outlook.

Energie is een essentieel onderdeel van het moderne leven. Een wereldbevolking van ruim 9 miljard mensen in 2040 stelt ons voor de grote uitdaging om overal de leefomstandigheden te verbeteren. Wij verwachten dat de menselijke innovatiekracht en de energie die ertoe bijdraagt dat het leven van mensen verbetert, voor die vooruitgang zullen zorgen.

De belangrijkste trends in een oogopslag

De belangrijkste trends die tot en met 2040 een bepalende rol zullen spelen in het wereldwijde energielandschap hebben we hieronder samengevat.

 • Energie is de drijvende kracht achter moderne economieën en hogere levensstandaard

  Tot 2030 zal de economische middenklasse wereldwijd groeien van 3 miljard naar meer dan 5 miljard mensen. Deze groei zal samenvallen met duidelijk hogere levensstandaard, wat in veel ontwikkelingslanden zal leiden tot een stijging van het energieverbruik. Mensen gaan moderne bedrijven ontwikkelen en krijgen steeds meer toegang tot auto´s, apparaten en huizen met airconditioning.

 • De wereldwijde energiebehoefte stijgt met ongeveer 25% , vooral in niet-OESO-landen.

  Ondanks grotere efficiëntie zal de wereldwijde vraag naar energie met bijna 25% toenemen. Bijna de volledige groei zal op het conto komen van niet-OESO-landen (zoals China en India), waar de vraag met ongeveer 40 procent zal toenemen naar ongeveer het huidige energieverbruik in heel Amerika.

 • Vraag naar elektriciteit verdubbelt bijna in niet-OESO-landen

  De menselijke activiteit blijft afhankelijk van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. De wereldwijde vraag naar elektriciteit zal tussen 2016 en 2040 met 60 procent stijgen, vooral door niet-OESO-landen, waar de vraag naar stroom bijna verdubbelt.

 • Rol van aardgas als veelzijdig inzetbare energievorm wordt groter

  Doordat aardgas ruim voorradig en veelzijdig inzetbaar is, is het een waardevolle energiebron om aan allerlei behoeften te voldoen. Bovendien helpt het de wereld om de overgang te maken naar minder CO2-intensieve energiebronnen. Aardgas zal sterker groeien dan alle overige energiebronnen. Ongeveer de helft van die groei zal worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking.

 • Olie speelt een vooraanstaande rol in de mobiliteit en de ontwikkeling van moderne producten

  Meer elektrische auto´s en verbeteringen in de energie-efficiëntie van conventionele motoren zullen ertoe leiden dat het wereldwijde gebruik van vloeibare brandstoffen voor personenvoertuigen in 2030 zijn hoogtepunt zal bereiken, en daarna weer zal dalen. Olie zal echter een vooraanstaande rol blijven spelen in de mondiale energiemix vanwege de stijgende vraag voor het commercieel transport en de chemische industrie.

Achter de schermen: hoe onze prognoses tot 2040 tot stand komen

ExxonMobil gebruikt een op data gebaseerde, bottom-up benadering om te komen tot een 'meest waarschijnlijke’ visie op de energievraag en het energieaanbod van de toekomst.

Fundament

Op basis van de jaargegevens van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), gegevens van derden en recente energietrends formuleren we een vertrekpunt voor onze vooruitzichten.

Economische groei

Omdat de bevolking en de leefomstandigheden de vraag naar energie bepalen, doen we prognoses over de demografische en economische trends voor ongeveer 100 regio's wereldwijd.

Vraag naar diensten

Deze factoren in combinatie met de voorkeuren van consumenten helpen ons de vraag naar energie in 15 sectoren te bepalen. Er wordt daarbij rekening gehouden met persoonlijke mobiliteit, elektriciteit in gebouwen, productie van staal, cement en chemicaliën, en allerlei andere factoren.

Energiebronnen

Vervolgens koppelen we de vraag naar energiediensten met ongeveer 20 energiesoorten (bijvoorbeeld diesel), waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen op het vlak van technologie, beleid, infrastructuur enzovoort.

Veranderingen in beleid en technologie

We houden de veranderingen in technologie en beleid actief in de gaten en vergelijken onze opvattingen uit de Outlook met een hele reeks schattingen van derden.

Onzekerheid testen

We houden ook rekening met gevoeligheden (dat wil zeggen veranderingen in onze basisaannamen) om in te schatten hoe onze voorspellingen veranderen als de zaken anders lopen dan gedacht.

Bronnen
 1. http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
 2. Het Energy Modelling Forum (EMF) is in 1976 aan de Stanford University opgericht om vooraanstaande experts en besluitvormers van overheden, het bedrijfsleven, universiteiten en andere researchinstellingen samen te brengen met als doel onderzoek te doen naar belangrijke energie- en milieuvraagstukken. Voor elk onderzoek stelt het Forum een werkgroep samen die de opzet van het onderzoek uitwerkt, de resultaten van elke model analyseert en vergelijkt, en de belangrijkste conclusies bespreekt. https://emf.stanford.edu/about. Het EMF wordt ondersteund door subsidies van het Amerikaanse energieministerie (Department of Energy), het Environmental Protection Agency (EPA) en van partijen uit het bedrijfsleven, waaronder ExxonMobil. https://emf.stanford.edu/industry-affiliates
Sluiten