Door naar hoofdinhoud
Zoeken

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK
BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR
Niets in dit document kan de onafhankelijkheid van de verschillende genoemde juridische entiteiten teniet doen. Samenwerkingsverbanden die in dit document worden vermeld, zijn niet noodzakelijk relaties op basis van ondergeschiktheid, maar kunnen ook relaties zijn die adviesverlening, beheersactiviteiten of levering van diensten inhouden. Indien dit document melding maakt van aangelegenheden waarvoor overleg met de aandeelhouders van een plaatselijke entiteit is vereist, blijft deze plaatselijke entiteit verantwoordelijk voor de genomen beslissing.
Exxon Mobil Corporation heeft vele verbonden maatschappijen, waarvan vele de namen ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil bevatten. Gemakshalve en voor alle eenvoud worden die termen zoals maatschappij, bedrijf, onze, wij en zijn/haar soms gebruikt als verkorte verwijzingen naar specifieke verbonden maatschappijen of verbonden groepen. Verkorte verwijzingen die mondiale of regionale operationele organisaties en mondiale of regionale bedrijfstakken omschrijven, worden soms ook gemakshalve en voor alle eenvoud gebruikt. ExxonMobil heeft zo ook zakelijke relaties met duizenden klanten, leveranciers, overheden enz. Gemakshalve en voor alle eenvoud worden woorden als onderneming, joint venture, vennootschap, co-venturer en partner gebruikt om zakelijke relaties aan te geven waar gezamenlijke activiteiten en belangen aan verbonden zijn, en die woorden hoeven niet exacte juridische relaties aan te geven.
Exxon Mobil Corporation en haar verbonden maatschappijen (ExxonMobil) bieden u deze website en links naar andere gerelateerde sites van ExxonMobil (Site) en bepaalde diensten, interfaces en functionaliteiten op of via deze Site (de Services) aan onder voorbehoud dat u instemt met de volgende gebruiksvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden). Wanneer u van deze Site of de Services gebruik maakt, betekent dat, dat u de Algemene Voorwaarden aanvaardt. Zodra u ze hebt aanvaardt, vormen de Algemene Voorwaarden een bindende overeenkomst tussen ExxonMobil en u, waar uw gebruik van de Site of de Services (de Overeenkomst) onder valt. Maak geen gebruik van deze Site of de Services, indien u zich niet wilt houden aan de Algemene Voorwaarden.
 
1) Wijzigingen en speciale aanvullende voorwaarden
ExxonMobil kan op elk moment zonder kennisgeving de Algemene Voorwaarden wijzigen. Bezoek deze Site dus regelmatig zodat u op de hoogte blijft van de meest recente Algemene Voorwaarden omdat deze voor u bindend zijn. Uw gebruik van deze Site of Services na een wijziging betekent dat u instemt met deze wijzigingen.
Wij adviseren u elke pagina te controleren die u op de Site bezoekt. Op bepaalde locaties kunnen speciale aanvullende voorwaarden van toepassing zijn voor het gebruik van of de interactie met die locatie. Deze voorwaarden kunnen eveneens op ieder moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wanneer u deze locatie gebruikt, betekent dat, dat u deze speciale aanvullende voorwaarden accepteert.
 
2) Gebruik van de Site
A. Beveiliging van de Site. Het is verboden inbreuk te maken op de beveiliging van de Site of de Services of hier een poging toe te doen. Dergelijke inbreuken kunnen ertoe leiden dat u strafrechtelijk of civielrechtelijk wordt vervolgd. Wij zullen alle vermeende inbreuken onderzoeken, en, indien wij crimineel gedrag vermoeden, zullen wij samenwerken met wetsdienaren bij hun onderzoek. Inbreuk van de beveiliging van de Site en de Services, omvat, maar is niet beperkt tot het volgende:

 • Het (proberen) in te loggen bij een server of account waartoe u geen officiële bevoegdheid heeft;
 • Het verkrijgen van toegang tot data of diensten die niet bestemd zijn voor u of uw gebruik;
 • Het proberen de kwetsbaarheid van een systeem, subsysteem of netwerk te onderzoeken, scannen of te testen;
 • Het knoeien met, hacken van, veranderen of anderszins vernielen van of inbreuk maken op de beveiliging of legitimatiemaatregelen zonder daarvoor bevoegd te zijn;
 • Het verzenden van materiaal dat virussen, Trojan horses, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammaroutines of engines bevat die tot doel of als uitwerking hebben het beschadigen, vernietigen, ontregelen e.d. van de functionaliteit van de computer of van de werking van de Site of de Services;
 • Het storen, onderscheppen of onteigenen van een systeem, gegevens of informatie; of
 • Het storen van een dienst aan een gebruiker, host of netwerk waaronder begrepen zonder beperkingen het storen door middel van het te zwaar belasten, overspoelen, bombarderen met mail of laten crashen van een computersysteem.

 
B. "Spam" en soortgelijke acties. Het is verboden om dergelijke en andere ongevraagde e-mailberichten, grote hoeveelheden reclameberichten of kettingbrieven te sturen naar één of meer e-mailgroepen (wat twee of meer e-mailadressen zijn die zijn samengevoegd tot één geadresseerde).
C. Inbreuk. Het is verboden om de Site of de Services te gebruiken om inbreuk te plegen op copyright, handelsmerk, patent of andere intellectuele eigendommen van iemand. Wij kunnen uw toegang tot de Site en Services beëindigen indien wij menen dat u de Site en de Services gebruikt op een manier die inbreuk maakt op copyright, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendom van een ander. U kunt een rechterlijk bevel ontvangen om schadevergoeding te betalen aan ons en aan de rechtmatige eigenaar van een intellectueel eigendom waarop u inbreuk pleegt.
D. Overige verboden handelingen. Bij het gebruik van de Site mag u:

 • Geen onwettig, kwetsend, beledigend, lasterlijk, bedreigend, vulgair, expliciet seksueel, hatelijk of anderszins kwalijk materiaal van welke aard dan ook, of materiaal dat kinderen uitbuit of inbreuk maakt op de privacy of rechten van een ander, of materiaal dat ExxonMobil naar eigen oordeel niet op de Sites en Services wil plaatsen of verzenden, bekend maken, per e-mail versturen of op een andere manier versturen of de Site en Services hiervoor gebruiken;
 • Geen e-mail blijven versturen aan iemand die heeft aangegeven geen berichten van u te willen ontvangen;
 • Geen gedrag vertonen of aanmoedigen dat: 1) huidige wet- en regelgeving overtreedt of 2) aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid;
 • Geen gedrag vertonen dat de beoogde werking van de Site of Services zou kunnen beschadigen of beperken;
 • Zich niet uitgeven voor een ander persoon of andere entiteit, uw identiteit of uw connectie op enigerlei wijze vals opgeven of anderszins niet juist weergeven of de headerinformatie van het TCP/IP-pakket in een e-mail of ander bericht geheel of gedeeltelijk vervalsen, wissen of veranderen;
 • Zich niet bezighouden met bedrieglijke on-line marketing;
 • Geen personen helpen of toestaan zich bezig te houden met de hierboven beschreven activiteiten.

 
E. Uw inhoud. U moet voorzichtigheid, wijsheid en gezond verstand betrachten bij het gebruik van de Site en de Services. U bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat u plaatst op of verzendt via de Site of de Services. U stemt in, verklaart en garandeert dat alle informatie die u plaatst op of verstuurt via de Site of Services waarheidsgetrouw, correct, niet misleidend is en te goeder trouw wordt aangeboden, en dat u het recht hebt dergelijke informatie te plaatsen of te verzenden. Dergelijke informatie (waaronder begrepen zonder beperkingen, gegevens, tekst, software, muziek, geluiden, foto's, tekeningen, video, berichten of wat voor materiaal dan ook), hetzij in openbaarheid gebracht of privé verstuurd, blijft uw verantwoordelijkheid.
F. U gaat ermee akkoord dat gebruik van informatie verkregen via de Site of Services, voor uw eigen risico is.
G. Gevolgen van onaanvaardbaar gebruik. Wij behouden ons het recht voor (maar niet de verplichting) om naar eigen oordeel inhoud van u te weigeren of te wissen en om uw toegang tot de Site of de Services zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen bij overtreding of een poging daartoe van deze Overeenkomst. Indirecte overtreding van of een poging tot overtreding van deze Overeenkomst en daadwerkelijke overtredingen of pogingen daartoe door een derde die namens u handelt, worden beschouwd als zijnde overtredingen door u van deze Overeenkomst. Bovendien is het een overtreding van deze Overeenkomst om de diensten van een andere onderneming aan te wenden teneinde activiteiten mogelijk te maken die deze Overeenkomst schenden, als redelijkerwijs verwacht kan worden dat een dergelijk gebruik van de diensten van een ander bedrijf de Site en de Services op enigerlei wijze zou kunnen schaden.
H. Geen licenties. Wanneer u de Site of de Services gebruikt, ontvangt u geen licentie, impliciet noch expliciet, krachtens eventuele octrooirechten of rechten op bedrijfsgeheimen nu of later, die in eigendom, beheer of bezit zijn van ExxonMobil
I. Links. U mag geen link naar deze site plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ExxonMobil. U mag één kopie van de inhoud van deze Site downloaden en printen voor uw eigen, niet-zakelijke gebruik, of in samenhang met uw aankoop van producten van ExxonMobil, onder voorwaarde dat u eventuele copyrights of informatie over handelsmerken intact en ongewijzigd laat. Behalve voorzover expliciet uiteengezet in deze paragraaf, mag u geen enkel deel van deze Site op wat voor manier dan ook kopiëren (of dit nu uitprinten op papier, opslaan op schijf, plaatsen op een andere site, of op een of andere manier downloaden is), distribueren (met inbegrip van het verspreiden van kopieën), uitzenden, veranderen of vervalsen.
 
3) Handelsmerk en copyright
ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL en bepaalde andere merken, handelsmerken en dienstenmerken zijn merken van ExxonMobil en haar verbonden maatschappijen. Niet alle merken van ExxonMobil verschijnen op deze Site en niet alle producten of diensten die op deze Site staan, zijn beschikbaar voor verkoop in elk land. Sommige producten of diensten kunnen in bepaalde landen op de markt zijn gebracht onder plaatselijke handelsmerken. Merken van derden kunnen op deze Site verschijnen wanneer er naar deze eenheden of hun producten of diensten wordt verwezen.
De gebruiker mag materiaal van ExxonMobil met copyright alleen doorsturen, verspreiden en/of fotokopiëren als de gehele relevante pagina of het gehele relevante document ongewijzigd en volledig is, met inbegrip van alle headers, footers, disclaimers en overige informatie. U mag deze documenten niet naar een website kopiëren.
 
4) Privacyverklaring
Exxon Mobil Corporation en haar verbonden maatschappijen, ("ExxonMobil") waarderen uw belangstelling voor deze website en overige ExxonMobil sites (Site) waar een link naartoe is. Uw privacy is belangrijk en wij willen dat u begrijpt hoe wij omgaan met informatie die wij verzamelen over bezoekers aan onze Site en hoe wij deze informatie gebruiken. Controleer dus elk deel en iedere pagina van de Site dat/die u bezoekt. Bepaalde delen of pagina's van de Site kunnen wijzigingen bevatten die betrekking hebben op de privacyverklaring die van toepassing is op uw gebruik van dat deel of die pagina; een voorbeeld: bepaalde toepassingen vereisen aanvullende informatie van u.
Informatie en gebruik
Wanneer iemand de Site bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch informatie waarmee ze kunnen communiceren met de computer van de bezoeker tijdens het bezoek. Wij volgen ook gegevens zoals het aantal bezoeken aan de Site, welke delen van de site de bezoeker kiest, het IP-adres (het door uw Internet Service Provider aan uw computer toegewezen internetadres), domeintype, soort browser (bijv. Netscape of Internet Explorer), datum en tijdstip. Wij gebruiken dat soort informatie voor statistische doeleinden waarmee wij onze Site kunnen ontwerpen en beheren. Dit type informatie geeft ons geen persoonlijke informatie waarmee wij afzonderlijke bezoekers kunnen identificeren of lokaliseren.
Privacyaangelegenheden richten zich op persoonlijke informatie, d.w.z. informatie die betrekking heeft op de identiteit van iemand, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wanneer u tijdens een bezoek de Site personaliseert, een bestelformulier invult, meedoet aan een wedstrijd of andere informatie aan ons doorgeeft, bestaat de kans dat u ons persoonlijke informatie geeft. Wij kunnen die persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken om u onze producten of diensten aan te bieden, om u een rekening te sturen voor producten en diensten waarom u heeft verzocht, om producten en diensten onder uw aandacht te brengen waarin u mogelijk in bent geïnteresseerd of om in contact met u te treden om andere redenen.
Bij het bezoeken van onze Site kan u gevraagd worden om de geografische locatie van uw computer of mobiele apparaat in te geven. Deze locatie-informatie wordt gebruikt om door u gevraagde diensten te verlenen zoals het tonen van de locatie van nabijgelegen tankstations en de route er naartoe. We kunnen ook gebruik maken van de locatie-informatie om u te informeren over producten en diensten van ExxonMobil, bijvoorbeeld in combinatie met informatie over het weer in het gebied waar u uw computer of mobiele apparaat gebruikt. Als u niet wilt dat wij de locatie-informatie voor dergelijke doeleinden gebruiken dan kunt u ons verzoek om uw locatie in te geven negeren. In dat geval zullen bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.  Wij kunnen de locatie-informatie verstrekken aan derde partijen die ons ondersteunen bij het verlenen van de diensten en informatie via de Site.
Zoals hieronder wordt uitgelegd in het deel over Verspreiding van informatie aan derden, distribueren of verkopen wij geen persoonlijke informatie aan derden opdat zij daarmee hun producten of diensten onder uw aandacht kunnen brengen; bovendien beloven wij u dat wij, zoals uitgelegd in het deel over de Optie wis/wijzig informatie, uw persoonlijke informatie binnen een redelijke periode zullen verwijderen uit onze database op een zodanige manier dat u niet meer door ons wordt benaderd. Indien u aan ons doorgeeft dat eerder verschafte persoonlijke informatie niet meer correct is, zullen wij uw gegevens wijzigen.
Informatie die op uw computer wordt geplaatst
Wij kunnen informatie (gewoonlijk aangeduid als een "cookie") op uw computer plaatsen wanneer u onze Site bekijkt of gebruikt. Met deze informatie kunt u gemakkelijker onze Site gebruiken en hoeft u niet elke keer wanneer u de Site bezoekt, uw gegevens in te vullen. U kunt deze informatie blokkeren of wissen van uw computer indien u dat wenst. (Uw 'help' scherm of gebruikershandleiding legt uit hoe u dit doet.)
Informatie van kinderen
De Site kan erg interessant zijn voor kinderen. ExxonMobil is echter niet van plan via de Site persoonlijke informatie te verzamelen van of over personen jonger dan 18 jaar.
Hyperlinks
Deze site heeft links naar sites die ExxonMobil niet in bezit heeft, beheert of onderhoudt. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor hun inhoud, beveiliging privacybeleid en hun handelwijzen en wij doen geen verklaringen over en geven geen garantie aangaande de inhoud, beveiliging en handelwijzen op het gebied van privacy van die sites. Wij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor het beleid en de handelwijze van sites vanwaar u naar onze website bent gegaan. Wij adviseren u het (privacy)beleid van andere sites te controleren en contact op te nemen met de beheerder indien u vragen of opmerkingen heeft.
Verspreiding van informatie aan derden
Communiceren via het internet of informatie, producten en diensten naar u versturen op een andere wijze brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat uw persoonlijke informatie via derden verwerkt wordt; ExxonMobil verkoopt of distribueert uw persoonlijke informatie echter niet aan derden opdat zij hun producten en diensten onder uw aandacht kunnen brengen.
Wij zetten ook andere bedrijven en personen in die namens ons diensten verrichten, waarbij het o.a. gaat om het uitvoeren van bestellingen en de bezorging, het versturen van berichten via de post en per e-mail, het verwijderen van zich herhalende informatie op klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het ondersteunen van de marketing, het verwerken van betalingen per creditcard en het verlenen van klantenservice. Om hun werk te kunnen verrichten, hebben zij toegang tot persoonlijke informatie, maar zij mogen deze informatie niet voor iets anders gebruiken.
Persoonlijke gegevens die ExxonMobil verzamelt, mogen naar de diverse afdelingen en verbonden maatschappijen overal ter wereld worden verstuurd, wat inhoudt dat er ook gegevens worden verstuurd uit landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren naar landen buiten de E.E.R. Door gegevens in te vullen op de Site geeft de bezoeker expliciet toestemming voor het versturen van gegevens, waaronder grensoverschrijdende versturing van gegevens die onder deze privacyverklaring vallen.
Gevoelige informatie
ExxonMobil tracht geen gevoelige informatie van bezoekers aan onze Site te verkrijgen, tenzij dit juridisch wordt vereist, bijvoorbeeld bij het werven en in dienst nemen van personeel. Onder gevoelige informatie wordt een aantal soorten gegevens verstaan met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of vergelijkbare overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, de fysieke en geestelijke gezondheid, het seksuele leven of het strafblad. Wij raden u aan geen gevoelige informatie van bovengenoemde aard te verschaffen. Wanneer u dergelijke informatie toch geeft, geeft u ExxonMobil expliciet toestemming deze gegevens te gebruiken op de wijze die in deze privacyverklaring wordt uiteengezet of op de wijze die wordt beschreven op het moment dat dergelijke informatie wordt bekend gemaakt.
Optie wis/wijzig informatie
U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke informatie uit onze databases te verwijderen zodat u in de toekomst geen post van ons ontvangt. Hiertoe stuurt u een brief of een e-mail naar onze Customer Relations op het adres dat vermeld staat onder het kopje Contact opnemen met ExxonMobil Customer Relations. Op deze manier kunt u ook de persoonlijke informatie wijzigen die wij over u hebben verzameld.
Voorwaarden voor gebruik, kennisgevingen en herzieningen
Indien u ervoor kiest onze Site te bezoeken, dan zijn uw bezoek en eventuele geschillen over privacy onderworpen aan deze privacyverklaring en onze Algemene Voorwaarden voor Gebruik, met inbegrip van eventuele beperkingen op schadevergoeding, arbitrage van geschillen en toepassing van wettelijke bepalingen. Wij behouden ons het recht voor om op elk willekeurig moment zonder kennisgeving deze verklaring te wijzigen.
Contact opnemen met ExxonMobil Customer Relations
Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, de handelwijze op deze site of uw omgang met de site, neem dan contact op met:
Exxon Mobil
Attn: Public Affairs
Postbus 1
4803 Breda
Nederland
 
5) Geen garantie
Deze Site en Services worden in hun oorspronkelijke vorm geleverd zonder enige garanties, hetzij expliciet of impliciet, voorzover dat toegestaan is onder het Belgisch, Nederlands of Luxemburgs recht; ExxonMobil wijst alle garanties af, expliciet en impliciet, waaronder begrepen zonder beperkingen de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. ExxonMobil verklaart en garandeert niet dat de functies of Services op deze Site niet onderbroken worden of vrij van fouten zijn, dat defecten verholpen worden, of dat deze Site of de server die de Site beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. ExxonMobil geeft geen garantie en doet geen uitspraken over het gebruik van de inhoud van deze Site of Services aangaande de juistheid, accuratesse, passendheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid en dergelijke. Bepaalde rechtsgebieden staan geen uitsluiting van stilzwijgende garanties toe. Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.
 
6) Beperking van aansprakelijkheid
ExxonMobil is niet aansprakelijk jegens u of enig andere partij voor compenserende, aanvullende, speciale of gevolgschadevergoeding die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Site, de Services of de inhoud op deze Site of de prestatie van de Site, Services of producten die worden beschreven op deze Site, zelfs als ExxonMobil werd geïnformeerd over mogelijke schadeclaims. De toepasselijke wetgeving staat de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade mogelijk niet toe. Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.
Indien u niet tevreden bent met een onderdeel van de Site of de Services of met een van deze voorwaarden, dan kunt u het beste deze Site en Services niet meer gebruiken.
 
7) Geen geheimhouding van materiaal van gebruiker
U dient geen materiaal te versturen aan of via deze Site dat u beschouwt als geheim of auteursrechtelijk beschermd. Al het materiaal dat u aan of via deze Site verstuurt, wordt als niet-geheim en niet-beschermd opgevat. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in de privacyverklaring van ExxonMobil of een aparte schriftelijke overeenkomst tussen u en ExxonMobil, verleent u ExxonMobil een onbeperkte, onherroepbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie om dergelijke informatie te gebruiken, reproduceren, vertonen, in het openbaar uit te voeren, te versturen en te distribueren. U stemt er bovendien mee in dat ExxonMobil het recht heeft, zonder hiervoor te betalen of rekenschap af te leggen aan u of anderen, eventuele concepten, knowhow of ideeën te gebruiken die u (en degenen die namens u handelen) verstuurt aan of via de Site.
 
8) Gebruik van websites van derden
Voor het gemak kan ExxonMobil links geven naar websites die door derden worden beheerd. Als u besluit via een link op deze Site naar een website van een derde te gaan, dan doet u dit op eigen risico. ExxonMobil is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen of andere schadelijke elementen die men kan tegenkomen wanneer men doorlinkt naar een website van een derde. ExxonMobil geeft geen garantie voor, doet geen uitspraken over en is niet verantwoordelijk voor de gelinkte websites of de inhoud van die websites.
 
9) Communicatiegebieden voor gebruikers
De Site kan gebieden bevatten waar gebruikers met elkaar kunnen communiceren, waaronder begrepen zonder beperkingen de bulletinboards, kalenders, chatgebieden of persoonlijke webpagina's.
ExxonMobil heeft het recht maar niet de plicht om elk deel van de Site of de Services met inbegrip van de communicatiegebieden voor gebruikers te controleren of te bekijken. ExxonMobil is echter niet aansprakelijk voor wat betreft de inhoud van communicaties in deze gebieden.
 
10) Op de toekomst gerichte uitspraken
Sommige informatie op deze Site kan toekomstverwachtingen of andere op de toekomst gerichte uitspraken bevatten met betrekking tot gebeurtenissen of financiële prestaties van de Onderneming in de toekomst. Wij willen u er op wijzen dat deze uitspraken slechts voorspellingen zijn en dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen. Wij verwijzen u naar de documenten die de Maatschappij van tijd tot tijd indient bij de Securities and Exchange Commission (VS), met name het meest recente formulier 10-K, formulier 10-Q en formulier 10-Q/A. Deze documenten bevatten en identificeren belangrijke factoren waardoor de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten in onze toekomstverwachtingen of op de toekomst gerichte uitspraken, met inbegrip van o.a. mogelijke schommelingen in onze kwartaalresultaten, afhankelijkheid van nieuwe productontwikkeling; snelle veranderingen in de technologie en op de markt, aankoopbeleid, productierisico's, risico's die verband houden met de internetinfrastructuur, koersgevoeligheid, financieel risicobeheer en aan risico's onderhevige toekomstige groei.
 
11) Wereldwijde beschikbaarheid/controle op export
Delen van deze Site en Services kunnen worden beheerd en bestuurd door ExxonMobil vanuit diverse kantoren in de Verenigde Staten. ExxonMobil garandeert niet dat de Site, Services of het materiaal waartoe men toegang heeft of die worden beschreven op de Site, beschikbaar zijn en geschikt zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang daartoe vanuit andere landen waar deze inhoud onwettig of strafbaar zijn, is verboden. Toegang tot of gebruik van de Site, Services of materiaal waartoe toegang wordt verkregen of die worden beschreven op de Site, door personen of vanuit landen waartegen de Verenigde Staten sancties hebben ingesteld, is met name verboden.
Degenen die toegang hebben tot de Site of Services doen dit uit eigen beweging en zijn verantwoordelijk voor naleving van alle huidige wetgeving in de VS en plaatselijke wetgeving. U mag geen Services, materiaal waartoe toegang wordt verkregen of die worden beschreven op deze Site, uitvoeren of doorvoeren, behalve met inachtneming van alle wet- en regelgeving van de Verenigde Staten. U mag, met name, geen goederen, diensten of technologieën uitvoeren of doorvoeren naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Verenigde Staten embargo's of sancties hebben ingesteld, naar een persoon of eenheid die in de Verenigde Staten vermeld staat op de List of Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, de Entity List van het Amerikaanse Bureau of Export Administration, de Denied Persons List van het Amerikaanse Bureau of Export Administration of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U bent daarnaast verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten in uw land die van invloed kunnen zijn op uw recht om te importen, exporteren of om de Site, Services, informatie of materiaal waartoe u toegang heeft of dat wordt beschreven op de Site te gebruiken.
 
12) Vrijwaring van de Maatschappij
U stemt ermee in om Exxon Mobil Corporation (met inbegrip van dochterondernemingen en verbonden maatschappijen van Exxon Mobil Corporation, hierna te noemen "ExxonMobil") alsmede functionarissen, directeuren en werknemers van ExxonMobil schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen tegen eventuele claims, eisen, rechtsvorderingen, schulden, verliezen of aansprakelijkheden, met inbegrip van aanvaardbare advocaatkosten, voor zover een dergelijke actie is gebaseerd op, voortvloeit uit of in verband staat met uw overtreding of overtreding van iemand die uw wachtwoord of account gebruikt, van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 
13) Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 
14) Ouders opgelet:
Delen van deze Site en Services kunnen erg interessant zijn voor kinderen. ExxonMobil is echter niet van plan persoonlijke informatie te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar.
 
15) Hoe bereikt u ons
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de on-line verklaring voor deze Site of de uitvoering daarvan, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:
Exxon Mobil
Public Affairs
Postbus 1
4803 AA Breda
Nederland