De rol van ExxonMobil bij het aanpakken van de wateruitdaging

We erkennen het belang van water en onze verantwoordelijkheid voor lokale gemeenschappen en het milieu. Daarom focussen we onze inspanningen op het voorkomen van negatieve effecten op waterbronnen en op verstandig beheer van het water dat we gebruiken.

IN DIT ARTIKEL

De rol van ExxonMobil bij het aanpakken van de wateruitdaging

Waterkader

Energie is meer dan een handelsproduct: Het is een instrument van vooruitgang. Betaalbare en betrouwbare energie verhoogt de levensstandaard, schept banen en draagt bij aan kansen voor betere gezondheid, onderwijs en sociaal welzijn. Het is een enorme uitdaging om een dergelijke vooruitgang te handhaven en tegelijkertijd aan de groeiende vraag naar energie in de wereld te voldoen.

Als onderdeel van een alomvattende benadering van risicobeheer streven we ernaar om de interactie van onze activiteiten met water te beheren om:

 • De menselijke gezondheid en het milieu te beschermen
 • Bij het aanpakken van operationele vereisten rekening te houden met lokale waterbehoeften
 • Continu de mogelijkheden en prestaties te verbeteren
 • Belanghebbenden bij de ontwikkeling van duurzame wateroplossingen te betrekken

Omdat wateruitdagingen het meest effectief worden aangepakt met lokale oplossingen, zullen we voorbeelden opnemen die wereldwijde principes belichten, naast oplossingen die geschikt zijn voor lokale, locatiespecifieke operationele omstandigheden.

De menselijke gezondheid en het milieu beschermen

ExxonMobil beschermt de menselijke gezondheid en het milieu door morsen en lekken te voorkomen en het effect van wateronttrekking, consumptie en lozingen te minimaliseren.

We gebruiken een wereldwijd consistent beheersysteem genaamd het managementsysteem voor operationele integriteit om dit principe te waarborgen. De 11 elementen van dit beheersysteem bieden een systematische, gestructureerde en gedisciplineerde aanpak om het milieu- en sociaal-economische risico te beheersen, de voortgang te meten en de verantwoording van bedrijfsonderdelen, faciliteiten en projecten te volgen. Milieubedrijfsplanning is geïntegreerd in de volledige levenscyclus van onze operaties, van initiële effectbeoordelingen tot het ontwerpen en bouwen van installaties, via het opstarten en uitvoeren van operaties tot de laatste werkzaamheden en stopzetting.

Ontwerpen om watereffecten te verminderen

ExxonMobil beheert het potentiële negatieve effect van waterlozingen met behulp van effectieve behandelingssystemen die zijn opgenomen in het ontwerp en de operaties van de faciliteit.

De raffinaderij in Baton Rouge, Louisiana, heeft bijvoorbeeld onlangs een geavanceerde biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie geplaatst die de totale stikstoflozingen met 500 ton per jaar reduceert. Hoewel de raffinaderij een relatief kleine bijdrage levert aan de algehele nitraatafvoer in het stroomgebied van de Mississippi, heeft deze vrijwillige reductie directe milieuvoordelen in de Golf van Mexico, waar hoge nitraatlozingen gedurende meerdere jaren een dode zone of een gebied met weinig zuurstof hebben gecreëerd.

Image

Voorkomen van morsen

ExxonMobil hanteert een rigoureuze managementbenadering om morsen en lekken met een aanzienlijke impact tot nul te verminderen. Initiatieven zijn:

 • Ontwikkeling van een gids met beste praktijken, met als doel het reduceren van lekkages met meer dan 40% in 4 jaar
 • Een maritieme vloot die internationaal is erkend als een leider in het voorkomen van morsen door zeeschepen
 • Uitgebreide programma's voor integriteitsbeheer die toezicht houden op het transport van miljoenen vaten aardolie en chemische producten
 • Noodoefeningen, variërend van "desktop"-oefeningen tot veldoefeningen op volledige schaal
 • Ontwikkeling van een $ 1 miljard kostend snel reagerend offshore olierampsysteem voor de Golf van Mexico
 • Samenwerken met industriegroepen om expertise op het gebied van milieubescherming te delen en deze lessen in de industriebrede beste praktijken op te nemen

Bij raffinaderijen van ExxonMobil hebben we onlangs een bestaande benadering van menselijke factoren verbeterd door de instelling van werknemers om lekkages te voorkomen te versterken. Specialisten hebben een gids met beste praktijken ontwikkeld met 17 risicovolle elementen en bijbehorende procedures die zijn bedoeld om de kans op morsen door menselijke fouten te verkleinen. Deze gids heeft als doel om morsen in de eerste vier jaar met meer dan 40 procent terug te dringen.

Zeetransport van ruwe olie en geraffineerde producten is een ander gebied waar een juiste instelling van continue verbetering resultaten heeft opgeleverd. De zeevloot van ExxonMobil, die bestaat uit honderden in eigendom zijnde of geleasde schepen in de dagelijkse dienst, is internationaal erkend als een leider in het voorkomen van morsen door zeeschepen.

ExxonMobil maakt gebruik van uitgebreide programma's voor integriteitsbeheer om toezicht te houden op het transport van miljoenen vaten aardolie- en chemische producten over duizenden kilometers pijpleiding over de hele wereld. Ons pijpleidingbedrijf in de VS test zijn pijpleidingen bijvoorbeeld regelmatig om corrosie en andere integriteitsproblemen op te sporen en gebruikt bekwaam personeel voor grond- en luchtpatrouilles, geavanceerde systemen, alarmen en andere technieken om pijpleidingroutes continu te controleren en te monitoren.

Naast preventie richten we ons op het handhaven van een staat van paraatheid om snel en effectief te reageren op incidenten die voortvloeien uit onze operaties. Om ervoor te zorgen dat een reactie op een incident wordt gecoördineerd en effectief is, voert elke locatie noodoefeningen uit in overeenstemming met regelgevende vereisten of managementrichtlijnen, variërend van "desktop"-oefeningen tot veldoefeningen op volledige schaal. Jaarlijks houden we uitgebreide meerdaagse oefeningen op locaties over de hele wereld, waarbij noodhulpteams en honderden werknemers, aannemers en specialisten zijn betrokken. Deelnemers doorlopen realistische scenario's en communiceren met lokale autoriteiten en instanties.

Paraatheid om te reageren vereist vaak samenwerking in onze industrie. ExxonMobil heeft bijvoorbeeld met verschillende bedrijven samengewerkt om de non-profit Marine Well Containment Co. te vormen, om een snel reagerend offshore olierampsysteem voor de Golf van Mexico te ontwikkelen. Het systeem, dat een gecombineerde verplichting van meer dan $ 1 miljard vertegenwoordigt, biedt vooraf ontworpen, geconstrueerde en geteste insluitingstechnologie en apparatuur die binnen 24 uur na een lek in de Golf kan worden ingezet.

Een ander voorbeeld van samenwerking met industriegroepen om expertise op het gebied van milieubescherming te delen, is het gezamenlijke OGP-IPIECA-project voor olie- en chemische lekkages, waarvan ExxonMobil een van de oprichters is. In samenwerking met het American Petroleum Institute en anderen wordt in het kader van dit meerjarige project een breed scala aan richtlijnen en aanbevolen praktijken, wetenschappelijke studies, goedkeuringsprotocollen en andere ondersteunende documenten ontwikkeld die betrekking hebben op 19 gebieden voor het verbeteren van de reactiecapaciteit tegen olielekken als industrie. De Marcellus Shale Coalition is een ander voorbeeld waar ExxonMobil met zijn wereldwijde en regiospecifieke boorervaring bijdraagt aan een gezamenlijke inspanning van de industrie om beste-praktijkrichtlijnen te ontwikkelen voor putconstructie, locatieterugwinning, luchtkwaliteit en waterbeheer.

ExxonMobil is ook partner in het Subsea Well Response Project, een initiatief voor het ontwerpen en bouwen van apparatuur voor onderzeese afdekking en dispergeermiddelen voor internationaal gebruik, met uitzondering van de VS en het Noordpoolgebied, en om de apparatuur te vestigen op opslaglocaties in Noord-Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Azië-Pacific. Het project is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de industrie om lessen uit recente incidenten in breed verband op te nemen en toekomstige reactiemogelijkheden en praktijken te verbeteren.

Morsen reduceren door middel van beste praktijken

XTO, een dochteronderneming van ExxonMobil sinds 2010, verminderde zijn totale volume* dat werd gemorst met 58 procent in het eerste jaar van de implementatie van OIMS en nam de beste praktijken van ExxonMobil op het gebied van milieubeheer op.

*aggregaat van gemorste koolwaterstoffen, chemicaliën en boorvloeistoffen van meer dan één vat

Meer informatie
Onze morsprestaties
ExxonMobil maakt zijn morsprestaties, naast andere milieuprestatie-indicatoren, elk jaar bekend in het Duurzaamheidsrapport. Meer informatie

Rekening houden met lokale waterbehoeften

ExxonMobil houdt rekening met lokale behoeften en alternatieven bij de inkoop van water voor onze operaties, inclusief het eerst identificeren en vervolgens beheren van risico's met betrekking tot de beschikbaarheid en kwaliteit van water.

ExxonMobil is actief geweest in samenwerkingsinitiatieven om een reeks standaardtools voor systematisch waterbronbeheer te ontwikkelen. De IPIECA Global Water Tool voor olie en gas is een versie van de Global Water Tool van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) die is aangepast voor olie- en gasbedrijven. De tool helpt bedrijven om het watergebruik in kaart te brengen en risico's in elk deel van de waardeketen op regionaal niveau te beoordelen. ExxonMobil voert deze screening elk jaar uit nadat de WBCSD de wereldwijde watertool met nieuwe gegevens heeft bijgewerkt. We rapporteren het aantal faciliteiten gevestigd in gebieden met enige vorm van waterstress of schaarste in ons jaarlijkse rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We ontwikkelen en implementeren lokale waterbeheerprogramma's op locaties waar we potentiële watergerelateerde risico's identificeren. In sommige gevallen betekent dit een herziening van de verbruikscijfers van zoetwater om verbeteringskansen te identificeren. Soms wordt een meer gerichte tool gebruikt om risico's in verband met de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van lokale waterbronnen en lozingslocaties voor afvalwater te identificeren en te rangschikken. ExxonMobil werkte samen met IPIECA en het Global Environmental Management Initiative (GEMI) om een dergelijk hulpmiddel voor de olie- en gasindustrie te ontwikkelen als aanvulling op de IPIECA Global Water Tool.

Ons zoetwaterverbruik
ExxonMobil maakt zijn zoetwaterverbruik, naast andere milieuprestatie-indicatoren, elk jaar bekend in het Duurzaamheidsrapport. Meer informatie

Vervangen, reduceren, hergebruiken en recyclen

Onze operaties gebruiken waar nodig alternatieve waterbronnen en zoeken naar mogelijkheden om water te reduceren, hergebruiken en recyclen, rekening houdend met potentiele afwegingen zoals afval, energie en kosten.

We houden rekening met meerdere factoren bij het bepalen van de juiste aanpak voor een bepaald proces of locatie, waaronder lokale beschikbaarheid van water, kwaliteit en milieueffect. We beoordelen de werkelijke kosten, evenals potentiële afwegingen, zoals variërende operationele efficiëntie, verhoogd energieverbruik of meer geconcentreerde afvalstromen. Samen vormen deze factoren een impliciete waarde van water, die per locatie zal variëren vanwege lokale behoeften.

Het wereldwijde gemiddelde zoetwaterverbruik bij raffinaderijen van ExxonMobil bevindt zich aan de lage kant van het bereik van gepubliceerde schattingen van de industrie.1 Water is een belangrijke overweging in de ontwikkeling van oliezanden in Alberta, Canada. We hebben de Kearl-oliezandoperatie ontworpen om met opgeslagen water te werken tijdens de wintermaanden met een laag debiet om onttrekkingen aan de rivier Athabasca in deze periode te reduceren. Bij onze zware olieoperaties in Cold Lake, Canada, passen we verschillende maatregelen toe om het watergebruik te verminderen, en ongeveer 90 procent van het water dat ter plaatse wordt gebruikt, is niet-drinkbaar water dat tijdens de productie samen met bitumen naar de oppervlakte komt.

Het recyclen van geproduceerd water voor fracking is een techniek die we in toenemende mate gebruiken bij onze operaties, waaronder de schaliegasactiviteiten in Fayetteville en Marcellus in de VS. Bij het gebruik van zoetwater leggen we waar mogelijk pijpleidingen, waardoor de behoefte aan opslagputten en vrachtwagentransport wordt verminderd. Nadat het fracking is voltooid, behandelen of verwijderen we bijproducten op de geschikte manier in overeenstemming met de toepasselijke lokale, nationale en federale regelgeving.

Het wereldwijde gemiddelde zoetwaterverbruik bij raffinaderijen van ExxonMobil bevindt zich aan de lage kant van het bereik van gepubliceerde schattingen van de industrie.

Een ecosysteem integreren en maatschappelijke overwegingen

ExxonMobil integreert een huidig en toekomstig watergerelateerd ecosysteem en maatschappelijke overwegingen met bredere inspanningen voor milieu- en bedrijfsplanning.

Bescherming van bestaande biodiversiteit en ecosystemen is een belangrijk aandachtsgebied voor risicobeheer voor ExxonMobil. Bij het Kearl-oliezandenproject heeft Imperial Oil bijvoorbeeld de eerste van drie kunstmatige meren aangelegd ter vervanging van gebieden die worden gebruikt voor de ontwikkeling van oliezanden. Deze meren, die uiteindelijk zullen aansluiten op het bestaande Kearl-meer, zullen diep genoeg zijn om vissen de winter te laten overleven, iets dat niet altijd mogelijk is in het Kearl-meer zelf. Inheemse First Nations in de regio adviseerden over de aanleg van het meer en ze gaven ook richtlijnen over welke vissoorten in de meren moesten worden uitgezet.

Image

Continu de mogelijkheden en prestaties verbeteren

ExxonMobil gebruikt onderzoek en operationele analyses ter ondersteuning van de voortdurende verbetering van watergerelateerde technologieën, praktijken en prestaties in onze industrie.

Onderzoek

We hebben de afgelopen 10 jaar ongeveer $ 8 miljard geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en bijna $ 2 miljard in technologieën die verband houden met veiligheid en milieu. We voeren baanbrekend onderzoek en ontwikkeling uit door interne inspanningen en partnerschappen met andere industrieën en door academische en andere niet-gouvernementele onderzoeksprojecten te financieren. Hier volgen enkele voorbeelden met betrekking tot water:

 • In levenscyclusbeoordelingen wordt een product of technologie vergeleken met alternatieven om milieuvoordelen en afwegingen tussen verschillende categorieën, waaronder water, te identificeren. ExxonMobil werkt aan de uitbreiding van de wetenschap achter levenscyclusanalyses door samen te werken met vooraanstaande academici en universiteiten. De onderzoekers van ExxonMobil hebben hun bevindingen gepubliceerd in intercollegiaal getoetste tijdschriften over onderwerpen als technologieën voor algenbiobrandstof en productie van schaliegas, inclusief hun effect op water.
 • ExxonMobil is betrokken bij onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband, waaronder belangrijke gezamenlijke industrie-initiatieven met betrekking tot de milieueffecten van onderwatergeluiden en voorkoming van en reactie op het morsen van olie op de Noordpool.
 • Imperial Oil heeft samen met 11 andere grote exploitanten de Canadese Oil Sands Innovation Alliance (COSIA) gecreëerd in 2012. Momenteel nemen 13 bedrijven, waaronder Imperial, deel aan COSIA. Het werd gecreëerd om technologieën te ontwikkelen en te delen die de milieuprestaties in de Canadese oliezandsector verbeteren. Water is een van de hoofdthema's van COSIA.
Image

Op wetenschap gebaseerde benadering van verbetering

ExxonMobil past een wetenschappelijk onderbouwde benadering toe voor prestatieverbetering, waarbij metingen, gegevensverzameling en analyse worden toegepast om nieuwe inzichten te genereren in mogelijke verbeteringen, technologiebehoeften en kansen voor risicobeheer.

Beoordeling en verbetering zijn een integraal onderdeel van onze beheer- en planningssystemen. Uitgaande van "wat wordt gemeten, wordt beheerd", worden deze stappen onderschreven door gegevens. Het milieugegevensbeheersysteem van ExxonMobil vergemakkelijkt het verzamelen van gegevens op locatieniveau, inclusief water, voor analyse van de wereldwijde milieuprestaties.

Onderzoek is ook bepalend voor de procesontwikkeling en stimuleert innovatie. In de jaren zeventig begon Imperial Oil onderzoek te doen naar het hergebruik van geproduceerd water om stoom te genereren voor zijn Cold Lake-operaties. Deze praktijk, plus het gebruik van alternatieve zoute grondwaterbronnen, heeft sinds 1985 geleid tot een reductie van het zoetwatergebruik per productie-eenheid met 90 procent.

Milieubeheer
ExxonMobil maakt zijn uitgaven voor milieubescherming, naast andere prestatie-indicatoren, bekend in het Duurzaamheidsrapport. Meer informatie

Belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van duurzame wateroplossingen

ExxonMobil werkt samen met belanghebbenden om de levensvatbaarheid van bronwateren, stroomgebieden en gerelateerde ecosystemen in gebieden waar we opereren voor de lange termijn te bevorderen.

In oktober 2012 zijn Qatar University en ExxonMobil bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan om technologieën voor hergebruik van industrieel afvalwater te onderzoeken. In het bijzonder bestuderen onderzoekers fytoremediatie, een proces dat geselecteerde inheemse planten gebruikt om water te zuiveren in een gemanipuleerd watergebiedensysteem. Behandeld afvalwater kan vervolgens worden hergebruikt in niet-drinkbare toepassingen, zoals irrigatie van parken of groene gebieden.

De non-profit Wildlife Habitat Council werkt samen met bedrijven om leefgebieden voor dieren in het wild te creëren en educatieve programma's voor natuurbehoud uit te voeren waarbij werknemers en de lokale gemeenschap betrokken zijn. ExxonMobil heeft voor verschillende locaties de Wildlife at Work-certificering van de Council ontvangen. Deze omvatten:

 • Water- en leefgebieden voor migrerende watervogels in Louisiana. Op Fifi Island werkten we samen met de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration om oesterriffen te bouwen die de eroderende kustlijn helpen stabiliseren.

Een broedvijver voor de roodkeelforel van de Colorado-rivier, meer dan tien jaar geleden ontwikkeld door werknemers in een faciliteit in de buurt van LaBarge, Wyoming. Ze zijn het blijven onderhouden in samenwerking met het Wyoming Game and Fish Department.

Onze beschermde leefgebied voor wilde dieren
ExxonMobil onthult het aantal hectaren beschermde natuurgebieden, naast andere milieuprestatie-indicatoren, in het Duurzaamheidrapport. Meer informatie

ExxonMobil is actief betrokken bij tal van wereldwijde, regionale en lokale groepen die het milieu willen verbeteren. Onze raffinaderij in Baton Rouge is al meer dan tien jaar actief lid van een gezamenlijke werkgroep van industrie en overheid op het gebied van nitraten. Het heeft onderscheidingen ontvangen van de gouverneur van Louisiana en het Amerikaanse bureau voor milieubescherming als erkenning voor zijn vrijwillige inspanningen om de lozing van nitraat te reduceren.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

We proberen inzicht te krijgen in en te reageren op bedrijfsgerelateerde waterproblemen en verwachtingen van lokale gemeenschappen.

Hoewel de techniek van fracking niet nieuw is voor de olie- en gasindustrie, betekent de recente snelle uitbreiding van schalieolie- en gasontwikkeling naar nieuwe gemeenschappen dat de industrie belangrijke vragen moet beantwoorden over de milieueffecten ervan. Om het vertrouwen van de gemeenschap op te bouwen, ondersteunt ExxonMobil de vrijwillige openbaarmaking van de ingrediënten die worden gebruikt in vloeistoffen voor fracking, en onze bekendmakingen verschijnen op de publiek toegankelijke websites http://fracfocus.org/ (ONS), http://www.fracfocus.ca/ (British Columbia en Alberta) en http://www.ngsfacts.org/ (Europa).

We zoeken naar innovatieve oplossingen om problemen met afvalwater aan te pakken gedurende onze operaties.

Waterproblemen pieken in tijden van droogte en ExxonMobil werkt samen met gemeenschappen om de bezorgdheid weg te nemen. Toen Snowpack het Green Mountain Reservoir in 2002 niet vulde, schonk ExxonMobil 5.500 hectare water uit zijn voorraden om gezinnen en bedrijven in het westen van Colorado te helpen.2 Tijdens een recente droogte in Australië hebben onze belangrijkste faciliteiten waterbesparingsteams opgericht om kansen te identificeren voor het besparen van water en het implementeren van waterbesparingstrainingen voor werknemers en aannemers. Daarnaast werden projecten gestart die het onttrekken van water door faciliteiten aanzienlijk verminderen.

Waterprojecten voor de gemeenschap

In sommige gemeenschappen waar we opereren, is schoon water niet op doorlopende basis beschikbaar. Als onderdeel van onze aanpak om nieuwe operaties te starten, overwegen we kansen die voordelen opleveren voor de lokale gemeenschap en ons bedrijf, inclusief mogelijke investeringen in waterprojecten voor de gemeenschap.

Image

Mobil Cepu Limited (MCL), een filiaal van ExxonMobil in Indonesië, heeft bijvoorbeeld een op de gemeenschap gebaseerd waterprogramma gelanceerd om de frequentie van door water overgebrachte ziekten te reduceren en een gezonder leven in het gebied Cepu Block in Indonesië te bevorderen. Tijdens het droge seizoen hebben veel bewoners in dit gebied geen toegang tot betrouwbaar schoon water. Om het programma te helpen beheren, heeft de gemeenschap een commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het beheer van het budget, de aanleg en monitoring van waterfaciliteiten en de afhandeling van waterdistributie. Een voorbeeld is het dorp Ngasem, waar een nieuwe watertoren dient als de belangrijkste bron van drinkwater dat via een geïnstalleerd pijpleidingnetwerk aan huishoudens van de gemeenschap wordt gedistribueerd. Tot nu toe hebben meer dan 25.000 leden van de gemeenschap in 17 dorpen van het programma geprofiteerd.

Bronnen

 1. Ellis, M., Dillich, S. en Margolis, N., “Industrial Water Use and Its Energy Implications,” December 2003.
 2. Denver Post, "Exxon Water-Rights Gift Quenches Thirsty W.Slope," 12 juli 2002

Verwante inhoud

De relatie tussen energie en water begrijpen

De relatie tussen energie en water begrijpen

Wereldwijd is de landbouw de grootste gebruiker van zoetwater, goed voor 70 procent van alle onttrekkingen. Hoewel de olie- en gasindustrie veel minder water gebruikt (industrieel gebruik vertegenwoordigt minder dan 5 procent van de totale onttrekking), speelt het een belangrijke rol bij het beschermen van de waterkwaliteit in de gebieden waar het opereert.
Water

Water

Het afvalwater van de raffinaderijen en de chemische fabrieken wordt al sinds de jaren tachtig grondig gezuiverd in zuiveringsinstallaties.
Duurzame wateroplossingen

Duurzame wateroplossingen

Zoals alle energieproducenten, gebruikt ExxonMobil water bij haar operaties en is het bedrijf toegewijd aan veilige en milieuverantwoorde beleidslijnen en praktijken.