Algemene Voorwaarden

Laatste update: 12 juni 2018
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK
BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR

Niets in dit document kan de onafhankelijkheid van de verschillende genoemde juridische entiteiten teniet doen. Samenwerkingsverbanden die in dit document worden vermeld, zijn niet noodzakelijk relaties op basis van ondergeschiktheid, maar kunnen ook relaties zijn die adviesverlening, beheersactiviteiten of levering van diensten inhouden. Indien dit document melding maakt van aangelegenheden waarvoor overleg met de aandeelhouders van een plaatselijke entiteit is vereist, blijft deze plaatselijke entiteit verantwoordelijk voor de genomen beslissing.

Exxon Mobil Corporation heeft vele aanverwante bedrijven, waarvan vele de namen ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil bevatten. Gemakshalve en voor alle eenvoud worden die termen zoals maatschappij, bedrijf, onze, wij en zijn/haar op deze website soms gebruikt als verkorte verwijzingen naar specifieke aanverwante bedrijven of aanverwante groepen. Verkorte verwijzingen die mondiale of regionale operationele organisaties en mondiale of regionale bedrijfstakken omschrijven, worden soms ook gemakshalve en voor alle eenvoud gebruikt. ExxonMobil heeft zo ook zakelijke relaties met duizenden klanten, leveranciers, overheden enz. Gemakshalve en voor alle eenvoud worden woorden als onderneming, joint venture, vennootschap, co-venturer en partner gebruikt om zakelijke relaties aan te geven waar gezamenlijke activiteiten en belangen aan verbonden zijn, en die woorden hoeven niet exacte juridische relaties aan te geven.

Exxon Mobil Corporation en haar aanverwante bedrijven (“ExxonMobil” of “Bedrijf”) bieden u deze website en links naar andere gerelateerde sites van ExxonMobil (“Site”) en bepaalde diensten, interfaces, applicaties, games, quizzen en andere functionaliteiten op of via deze Site (de “Services”) aan onder voorbehoud dat u instemt met de volgende gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”). Wanneer u van deze Site of de Services gebruik maakt, betekent dat, dat u de Algemene Voorwaarden aanvaardt. Zodra u ze hebt aanvaardt, vormen de Algemene Voorwaarden een bindende overeenkomst tussen ExxonMobil en u, waar uw gebruik van de Site of de Services (de ‘’Overeenkomst”) onder valt. Maak geen gebruik van deze Site of de Services, indien u zich niet wilt houden aan de Algemene Voorwaarden.

1) Wijzigingen en speciale aanvullende voorwaarden

ExxonMobil kan op elk moment zonder kennisgeving de Algemene Voorwaarden wijzigen. Bezoek deze Site dus regelmatig zodat u op de hoogte blijft van de meest recente Algemene Voorwaarden omdat deze voor u bindend zijn. Uw gebruik van deze Site of Services na een wijziging betekent dat u instemt met deze wijzigingen.

Wij adviseren u elke pagina te controleren die u op de Site bezoekt. Op bepaalde locaties kunnen speciale aanvullende voorwaarden van toepassing zijn voor het gebruik van of de interactie met die locatie. Deze voorwaarden kunnen eveneens op ieder moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wanneer u deze locatie gebruikt, betekent dat, dat u deze speciale aanvullende voorwaarden accepteert.

2) Gebruik van de Site

A. Beveiliging van de Site. Het is verboden inbreuk te maken op de beveiliging van de Site of de Services of hier een poging toe te doen. Dergelijke inbreuken kunnen ertoe leiden dat u strafrechtelijk of civielrechtelijk wordt vervolgd. Wij zullen alle vermeende inbreuken onderzoeken, en, indien wij crimineel gedrag vermoeden, zullen wij samenwerken met wetsdienaren bij hun onderzoek. Inbreuk van de beveiliging van de Site en de Services, omvat, maar is niet beperkt tot het volgende:

 • Het (proberen) in te loggen bij een server of account waartoe u geen officiële bevoegdheid heeft;
 • Het verkrijgen van toegang tot data of diensten die niet bestemd zijn voor u of uw gebruik;
 • Het proberen de kwetsbaarheid van een systeem, subsysteem of netwerk te onderzoeken, scannen of te testen;
 • Het knoeien met, hacken van, veranderen of anderszins vernielen van of inbreuk maken op de beveiliging of legitimatiemaatregelen zonder daarvoor bevoegd te zijn;
 • Het verzenden van materiaal dat virussen, Trojan horses, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammaroutines of engines bevat die tot doel of als uitwerking hebben het beschadigen, vernietigen, ontregelen e.d. van de functionaliteit van de computer of van de werking van de Site of de Services;
 • Het storen, onderscheppen of onteigenen van een systeem, gegevens of informatie; of
 • Het storen van een dienst aan een gebruiker, host of netwerk waaronder begrepen zonder beperkingen het storen door middel van het te zwaar belasten, overspoelen, bombarderen met mail of laten crashen van een computersysteem.

B. Inbreuk. Het is verboden de Site of de Services te gebruiken om inbreuk te maken op het auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten van ExxonMobil, van een ander persoon of van een andere entiteit. Wij kunnen uw toegang tot de Site en Services beëindigen indien wij menen dat u de Site en de Services gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten van ExxonMobil, van een ander persoon of van een andere entiteit. U kunt een rechterlijk bevel ontvangen om schadevergoeding te betalen aan ons en aan de rechtmatige eigenaar van een intellectueel eigendom waarop u inbreuk pleegt.

C. Overige verboden handelingen. Bij het gebruik van de Site mag u:

 • Geen onwettig, kwetsend, beledigend, lasterlijk, bedreigend, vulgair, aanstootgevend, expliciet seksueel, hatelijk of anderszins kwalijk materiaal van welke aard dan ook, of materiaal dat kinderen uitbuit of inbreuk maakt op de privacy of rechten van een ander, of materiaal dat ExxonMobil naar eigen oordeel niet op de Sites en Services wil plaatsen of verzenden, bekend maken, per e-mail versturen of op een andere manier versturen of de Site en Services hiervoor gebruiken;
 • Geen afbeeldingen, software, tekst of andere materiaal plaatsen, e-mailen of op een andere wijze overbrengen die of dat door intellectuele eigendomsrechten zijn/is beschermd, met inbegrip van doch niet beperkt tot: auteurs- of handelsmerkrechten en publiciteits- en privacyrechten, tenzij u de rechten daartoe bezit of beheert of hiertoe de benodigde bevoegdheid hebt verkregen
 • Geen gedrag vertonen of aanmoedigen dat: 1) huidige wet- en regelgeving overtreedt of 2) aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid;
 • Geen gedrag vertonen dat de beoogde werking van de Site of Services zou kunnen beschadigen of beperken;
 • Zich niet uitgeven voor een ander persoon of andere entiteit, uw identiteit of uw connectie op enigerlei wijze vals opgeven; 
 • Zich bezighouden met marketing of promotie van goederen en diensten; of
 • Geen personen helpen of toestaan zich bezig te houden met de hierboven beschreven activiteiten.

D. Uw inhoud. U moet voorzichtigheid, wijsheid en gezond verstand betrachten bij het gebruik van de Site en de Services. U bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat u plaatst op of verzendt via de Site of de Services. U stemt in, verklaart en garandeert dat alle informatie die u plaatst op of verstuurt via de Site of Services waarheidsgetrouw, correct, niet misleidend is en te goeder trouw wordt aangeboden, en dat u het recht hebt dergelijke informatie te plaatsen of te verzenden. Dergelijke informatie (waaronder begrepen zonder beperkingen, gegevens, tekst, software, muziek, geluiden, foto's, tekeningen, video, berichten of wat voor materiaal dan ook), hetzij in openbaarheid gebracht of privé verstuurd, blijft uw verantwoordelijkheid.

E. U gaat ermee akkoord dat gebruik van informatie verkregen via de Site of Services, voor uw eigen risico is.

F. Gevolgen van onaanvaardbaar gebruik. Wij behouden ons het recht voor (maar niet de verplichting) om naar eigen oordeel inhoud van u te weigeren of te wissen en om uw toegang tot de Site of de Services zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen bij overtreding of een poging daartoe van deze Overeenkomst. Indirecte overtreding van of een poging tot overtreding van deze Overeenkomst en daadwerkelijke overtredingen of pogingen daartoe door een derde die namens u handelt, worden beschouwd als zijnde overtredingen door u van deze Overeenkomst. Bovendien is het een overtreding van deze Overeenkomst om de diensten van een andere onderneming aan te wenden teneinde activiteiten mogelijk te maken die deze Overeenkomst schenden, als redelijkerwijs verwacht kan worden dat een dergelijk gebruik van de diensten van een ander bedrijf de Site en de Services op enigerlei wijze zou kunnen schaden.

G. Geen licenties. Wanneer u de Site of de Services gebruikt, ontvangt u geen licentie, impliciet noch expliciet, krachtens eventuele auteursrechten, handelsmerken, octrooirechten of rechten op bedrijfsgeheimen nu of later, die in eigendom, beheer of bezit zijn van ExxonMobil.

H. Printen. U mag één kopie van de inhoud van deze Site downloaden en printen voor uw eigen, niet-zakelijke gebruik, of in samenhang met uw aankoop van producten van ExxonMobil, onder voorwaarde dat u eventuele copyrights of informatie over handelsmerken intact en ongewijzigd laat. U mag de auteursrechtelijke materialen van ExxonMobil die op deze Site staan uitsluitend doorsturen, verspreiden en/of fotokopiëren, indien de betreffende pagina of het document in zijn geheel ongewijzigd en volledig is, inclusief alle kop- en voetstukken, disclaimers en alle overige informatie. U mag deze documenten niet naar een website kopiëren. Behalve voorzover expliciet uiteengezet in deze paragraaf, mag u geen enkel deel van deze Site op wat voor manier dan ook kopiëren (of dit nu uitprinten op papier, opslaan op schijf, plaatsen op een andere site, of op een of andere manier downloaden is), distribueren (met inbegrip van het verspreiden van kopieën), uitzenden, veranderen of vervalsen.

I. U mag deze Site niet inkaderen of onze eigendomsmerken als metatags gebruiken. Deze merken omvatten, doch zijn niet beperkt tot ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil. U mag geen kaders of technieken of een technologie gebruiken om de inhoud op de Site in te sluiten.

3) Handelsmerk en copyright

ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL en bepaalde andere merken, handelsmerken en dienstenmerken zijn merken van ExxonMobil en haar verbonden maatschappijen. Niet alle merken van ExxonMobil verschijnen op deze Site en niet alle producten of diensten die op deze Site staan, zijn beschikbaar voor verkoop in elk land. Sommige producten of diensten kunnen in bepaalde landen op de markt zijn gebracht onder plaatselijke handelsmerken. Merken van derden kunnen op deze Site verschijnen wanneer er naar deze eenheden of hun producten of diensten wordt verwezen.

Het materiaal op deze Site is door auteursrecht beschermd. Geen enkel materiaal op deze Site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, uitgezonden, geplaatst, verstuurd of verspreid, behoudens zoals toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van materialen op een andere wijze of voor andere doeleinden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik geldt als inbreuk op het auteursrecht en andere eigendomsrechten van ExxonMobil. Voor al het andere gebruik van de materialen moet vooraf schriftelijke toestemming van ExxonMobil worden verkregen. Alle inhoud, interfaces, afbeeldingen, codes, ontwerprechten en andere intellectuele eigendomsrechten - geregistreerd of ongeregistreerd, anders dan de merken van derden - en de daarmee verband houdende goodwill zijn in elk geval eigendom van ExxonMobil.

4) Klachten betreffende auteursrechtinbreuk

ExxonMobil respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd of dat daar op andere wijze inbreuk op is gemaakt op deze Site, kunt u dit schriftelijk melden aan ExxonMobil op grond van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (Digitale Millenium Auteurswet), Titel 17, artikel 512, paragraaf c sub 3 van het Amerikaans Burgerlijk Wetboek. U kunt uw melding inzake de auteursrechtinbreuk naar de daartoe aangewezen vertegenwoordiger van ExxonMobil op het volgende adres sturen:

DMCA Copyright Agent
Exxon Mobil Corporation
T.a.v.: Trademark & Copyright Group, Law Department
22777 Springwoods Village Parkway
Spring, Texas 77389
Fax: 832-648-5106
Contact via e-mail

Teneinde rechtsgeldigheid te bezitten krachtens de DMCA dient uw melding schriftelijk te zijn en het volgende te omvatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermeend inbreuk is gemaakt, of indien één melding is ingediend voor meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site, een representatief overzicht van de betreffende werken op die site.
 3. Identificatie van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt of dat onderhevig is aan een inbreukmakende activiteit en dat verwijderd of waartoe de toegang geblokkeerd dient te worden, en informatie die ExxonMobil in redelijkerwijs in staat stelt het materiaal te lokaliseren. 
 4. Informatie die ExxonMobil redelijkerwijs in staat stelt om contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij te bereiken is.
 5. Een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen aanneemt dat het gebruik van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft, niet is toegestaan door de auteursrechteigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet.
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is, en dat, op straffe van meineed, de klagende partij bevoegd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk is gemaakt.

Bij ontvangst van een geldige melding inzake het auteursrecht, zal ExxonMobil met bekwame spoed de juiste maatregelen krachtens de DMCA treffen, welke kunnen bestaan uit het verwijderen of onbruikbaar maken van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft.

Tegenkennisgeving

Indien u van mening bent dat er ten onrechte melding is gemaakt van auteursrechtinbreuk tegen u, kunt u een tegenkennisgeving bij ExxonMobil indienen. Teneinde rechtsgeldigheid te bezitten, dient een tegenkennisgeving schriftelijk bij een door ExxonMobil aangewezen vertegenwoordiger te worden ingediend op het bovengenoemde adres, welke kennisgeving met name het volgende moet omvatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de abonnee.
 2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal stond voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd.
 3. Een verklaring, op straffe van meineed, dat de abonnee te goeder trouw gelooft dat het materiaal abusievelijk of als gevolg van onjuiste identificatie werd verwijderd of geblokkeerd. 
 4. De naam, het adres en telefoonnummer van de abonnee.
 5. Een verklaring van de abonnee dat deze instemt met de rechtsbevoegdheid van een federale rechtbank voor het rechtsgebied waarin het adres is gelegen, of indien het adres van de abonnee buiten de Verenigde Staten ligt, voor een rechtsgebied waarbinnen Exxon Mobil Corporation is gelegen, en dat de abonnee betekening aanvaardt van de persoon die de melding heeft gedaan of een vertegenwoordiger ervan.

ExxonMobil mag abonnementen of accounts van personen die herhaaldelijk inbreuk hebben gemaakt onder gepaste omstandigheden opzeggen.

U wordt erop attent gemaakt dat personen die bewust ten onrechte melding maken van inbreukmakend materiaal of een inbreukmakende activiteit, of wanneer dat materiaal of die activiteit abusievelijk of als gevolg van een onjuiste aanduiding is verwijderd of geblokkeerd, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade, inclusief kosten en advocaatkosten die door de vermeende inbreukmaker, een auteursgerechtigde of een door de auteursgerechtigde bevoegde licentiehouder, of door ExxonMobil zijn gemaakt, doordat ExxonMobil zich op die onterechte melding heeft gebaseerd en het vermeende inbreukmakende materiaal of de inbreukmakende activiteit heeft verwijderd of geblokkeerd, of doordat het verwijderde materiaal is vervangen of de geblokkeerde toegang is opgeheven. Raadpleeg een advocaat alvorens u een melding inzake auteursrechtinbreuk of een tegenkennisgeving op grond van de DMCA indient.

5) Privacyverklaring

Alle persoonlijke gegevens die via deze Site worden verstrekt, worden volgens de Privacyverklaring van de Site behandeld.

6) Geen garantie

Deze Site en Services worden in hun oorspronkelijke vorm geleverd zonder enige garanties, hetzij expliciet of impliciet, voorzover dat toegestaan is onder het Belgisch, Nederlands of Luxemburgs recht; ExxonMobil wijst alle garanties af, expliciet en impliciet, waaronder begrepen zonder beperkingen de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. ExxonMobil verklaart en garandeert niet dat de functies of Services op deze Site niet onderbroken worden of vrij van fouten zijn, dat defecten verholpen worden, of dat deze Site of  de services beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere malware of schadelijke componenten. ExxonMobil geeft geen garantie en doet geen uitspraken over het gebruik van de inhoud van deze Site of Services aangaande de juistheid, accuratesse, passendheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid en dergelijke. Bepaalde rechtsgebieden staan geen uitsluiting van stilzwijgende garanties toe. Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

7) Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor het gebruik van de Site. De informatie die u verstuurt of ontvangt tijdens het gebruik van de Site kan onbeveiligd zijn en door onbevoegden worden onderschept. Het gebruik van de Site is op eigen risico en wordt kosteloos aan u beschikbaar gesteld; dienovereenkomstig, en voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zijn ExxonMobil en haar aanverwante bedrijven niet aansprakelijk jegens u of een andere partij voorenige directe, indirecte, compensatoire, punitieve, bijzondere  of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet in staat zijn om gebruik te maken van de Site, de Services of de inhoud op deze Site of de werking van de Site, Services of producten die op deze Site staan vermeld, of eventuele maatregelen die wij hebben genomen of niet hebben genomen als gevolg van door u verzonden berichten of door u geplaatst materiaal, of vertraging in het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de Site, of voor informatie, producten of Services die op de Site staan geadverteerd of die via de Site kunnen worden verkregen, op basis van een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien ExxonMobil of haar aanverwante bedrijven u over de mogelijkheid van dergelijke schade hebben geïnformeerd. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat ExxonMobil en haar aanverwante bedrijven niet aansprakelijk zijn voor lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van gebruikers van de Site. . De toepasselijke wetgeving staat de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade mogelijk niet toe. Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Indien u niet tevreden bent met een onderdeel van de Site of de Services of met een van deze voorwaarden, dan kunt u het beste deze Site en Services niet meer gebruiken.

8) Geen geheimhouding van materiaal van gebruiker

ExxonMobil aanvaardt geen ongevraagde ideeën en zal deze niet in overweging nemen, waaronder begrepen ideeën voor nieuwe producten, promoties of technologieën. U mag geen materiaal dat u als vertrouwelijk of auteursrechtelijk beschouwt naar of via deze Site verzenden. Al het materiaal dat u aan of via deze Site verstuurt, wordt als niet-geheim en niet-beschermd opgevat. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in de privacyverklaring van ExxonMobil of een aparte schriftelijke overeenkomst tussen u en ExxonMobil, verleent u ExxonMobil een onbeperkte, onherroepbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie om dergelijke informatie te gebruiken, reproduceren, vertonen, in het openbaar uit te voeren, te versturen en te distribueren via eender welke media. U stemt er bovendien mee in dat ExxonMobil het recht heeft, zonder hiervoor te betalen of rekenschap af te leggen aan u of anderen, eventuele concepten, knowhow of ideeën te gebruiken die u (en degenen die namens u handelen) verstuurt aan of via de Site.

9) Links naar websites van derden en gebruik van sharing tools

Voor gemaksdoeleinden kan ExxonMobil links geven naar websites die door derden worden beheerd. Tevens kan ExxonMobil sharing tools verstrekken voor social web linking, bookmarking, beoordeling, aanbeveling, versturen van e-mails, instant messaging en reageren op blogs. Het volgen van de links of het gebruik van sharing tools brengt u naar websites van derden die niet in bezit zijn van ExxonMobil of door haar worden beheerd of onderhouden. Als u besluit via een link of sharing tool op deze Site naar een website van een derde te gaan, dan doet u dit op eigen risico. ExxonMobil is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen,  andere malware of schadelijke elementen  op een website van een derde. ExxonMobil beheert geen websites van derden en geeft geen garantie of verklaring af betreffende, en is niet verantwoordelijk voor websites of de inhoud op de betreffende websites van derden. Het opnemen van links of sharing tools naar sites van derden betekent niet dat wij de inhoud van die sites goedkeuren. Op het gebruik van de sites en sharing tools van die derden kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn en u wordt geadviseerd die voorwaarden voor gebruik te lezen. Daarnaast kunnen de providers van die sites en sharing tools van derden een privacybeleid en -praktijken hanteren die afwijken van onze Privacyverklaring. U wordt geadviseerd om het privacybeleid en de privacypraktijken van die providers te controleren en contact met de exploitant op te nemen, indien u zorgen of vragen hebt.

10) Communicatiegebieden voor gebruikers

De Site kan gebieden bevatten waar gebruikers met elkaar kunnen communiceren, waaronder begrepen zonder beperkingen de blogs, bulletinboards, kalenders, chatgebieden of persoonlijke webpagina's.

ExxonMobil heeft het recht maar niet de plicht om elk deel van de Site of de Services met inbegrip van de communicatiegebieden voor gebruikers te controleren of te bekijken. ExxonMobil is echter niet aansprakelijk voor wat betreft de inhoud van communicaties in deze gebieden.

11) Op de toekomst gerichte uitspraken

Sommige informatie op deze Site kan toekomstverwachtingen of andere op de toekomst gerichte uitspraken bevatten met betrekking tot gebeurtenissen of financiële prestaties van de Onderneming in de toekomst. Wij willen u er op wijzen dat deze uitspraken slechts voorspellingen zijn en dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen. Wij verwijzen u naar de documenten die de Maatschappij van tijd tot tijd indient bij de Securities and Exchange Commission (VS), met name het meest recente formulier 10-K, formulier 10-Q en formulier 10-Q/A. Deze documenten bevatten en identificeren belangrijke factoren waardoor de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten in onze toekomstverwachtingen of op de toekomst gerichte uitspraken, met inbegrip van o.a. mogelijke schommelingen in onze kwartaalresultaten, afhankelijkheid van nieuwe productontwikkeling; snelle veranderingen in de technologie en op de markt, aankoopbeleid, productierisico's, risico's die verband houden met de internetinfrastructuur, koersgevoeligheid, financieel risicobeheer en aan risico's onderhevige toekomstige groei.

12) Wereldwijde beschikbaarheid/controle op export

Delen van deze Site en Services kunnen worden beheerd en bestuurd door ExxonMobil vanuit diverse kantoren in de Verenigde Staten. ExxonMobil garandeert niet dat de Site, Services of het materiaal waartoe men toegang heeft of die worden beschreven op de Site, beschikbaar zijn en geschikt zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang daartoe vanuit andere landen waar deze inhoud onwettig of strafbaar zijn, is verboden. Toegang tot of gebruik van de Site, Services of materiaal waartoe toegang wordt verkregen of die worden beschreven op de Site, door personen of vanuit landen waartegen de Verenigde Staten sancties hebben ingesteld, is met name verboden.

Degenen die toegang hebben tot de Site of Services doen dit uit eigen beweging en zijn verantwoordelijk voor naleving van alle huidige wetgeving in de VS en plaatselijke wetgeving. U mag geen Services, materiaal waartoe toegang wordt verkregen of die worden beschreven op deze Site, uitvoeren of doorvoeren, behalve met inachtneming van alle wet- en regelgeving van de Verenigde Staten. U mag, met name, geen goederen, diensten of technologieën uitvoeren of doorvoeren naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Verenigde Staten embargo's of sancties hebben ingesteld, naar een persoon of eenheid die in de Verenigde Staten vermeld staat op de List of Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, de Entity List van het Amerikaanse Bureau of Export Administration, de Denied Persons List van het Amerikaanse Bureau of Export Administration of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U bent daarnaast verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten in uw land die van invloed kunnen zijn op uw recht om te importen, exporteren of om de Site, Services, informatie of materiaal waartoe u toegang heeft of dat wordt beschreven op de Site te gebruiken.

13) Vrijwaring van de Maatschappij

ExxonMobil stemt ermee in om Exxon Mobil Corporation (met inbegrip van dochterondernemingen en verbonden maatschappijen van Exxon Mobil Corporation, hierna te noemen "ExxonMobil") alsmede functionarissen, directeuren en werknemers van ExxonMobil schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen tegen eventuele claims, eisen, rechtsvorderingen, schulden, verliezen of aansprakelijkheden, met inbegrip van aanvaardbare advocaatkosten, voor zover een dergelijke actie is gebaseerd op, voortvloeit uit of in verband staat met uw overtreding of overtreding van iemand die uw wachtwoord of account gebruikt, van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

14) Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

15) Ouders opgelet:

Delen van deze Site en Services kunnen erg interessant zijn voor kinderen. ExxonMobil is echter niet van plan persoonlijke informatie te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar.