Energie- en klimaatbeleid

De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering vragen om weldoordachte actie.

IN DIT ARTIKEL

Energie- en klimaatbeleid

Met het klimaatakkoord van Parijs is hiervoor een belangrijke stap gezet. Omdat stijgende CO2-emissies een mondiaal probleem zijn, past een mondiale aanpak. Wij moedigen beleidsmakers aan om CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke kosten voor de samenleving te reduceren.

Uniforme CO2-prijs

Het energie- en klimaatbeleid van de overheid moet tot een transparante, uniforme prijs voor CO2 leiden en daarmee innovatie via marktwerking stimuleren. Het risico bestaat dat subsidies en mandaten aanzetten tot dure investeringen die niet kosten-efficiënt zijnen daarmee echte innovatie hinderen. Beleid vanuit de overheid zou technologie-neutraal moeten zijn. De markt bepaalt dan uiteindelijk de ‘winnende’ technologieën. Dat leidt weer tot verdere groei en innovatie. Daarnaast is het van belang dat beleid stabiel is en niet voortdurend verandert.

Houvast bieden

Als grote investeerder in de Antwerpse en Rotterdamse petrochemische clusters hopen wij dat de regeringen in beide landen erin slagen om voor het energievraagstuk beleid te ontwikkelen dat de industrie houvast biedt en dat de concurrentiepositie van de industrie waarborgt. Wij onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs en zijn van mening dat er in het Belgische EnergiePact en Nederlandse Energie-akkoord een aantal goede keuzes worden gemaakt. Anderzijds hebben we een aantal bezorgdheden rond betaalbaarheid en impact op de competitiviteit van de industrie. Met het juiste beleid is het mogelijk CO2-reductie te behalen, investeringen te stimuleren en de concurrentiepositie van de industrie te beschermen.

Energiepact België

Eind maart 2018 zijn de vier Belgische ministers van Energie tot een Energiepact gekomen. Dit Pact bepaalt de energiestrategie voor de komende decennia en heeft als doelstelling de bevoorradingszekerheid te garanderen, het akkoord van Parijs te respecteren en betaalbare energie voor ondernemingen te voorzien.Het Energiepact stelt ambitieuze doelen, zoals 100 procent hernieuwbare energie in 2050 en 50 procent uitstootvrije auto's in 2030.  Het Pact bevestigt de nucleaire exit in 2025 en voorziet in een centrale rol voor aardgas als overgangsbrandstof. Verder zet het pact in op het vrijwaren van de concurrentiekracht van ondernemingen. Er zal een energienorm worden ingevoerd die ervoor moet zorgen dat de energiekosten in België niet hoger liggen dan in de buurlanden. De overheid zal ook de introductie van een CO2-belasting in de non-ETS sector verder onderzoeken. De impact van het energiepact op klimaat, de evolutie van energieprijzen en bevoorradingszekerheid  zullen van nabij worden opgevolgd. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering een conceptnota aangenomen met als belangrijke aandachtspunten : competitiviteit, kostenefficiëntie en technologie-neutraal beleid.

Energieakkoord Nederland

Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich in 2013 aan het Energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Klimaatakkoord Nederland

Het nieuwe kabinet heeft voor het Klimaatakkoord een centraal doel gesteld: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. Daarnaast wil het kabinet innovatie stimuleren en ervoor zorgen dat de concurrentiepositie van de industrie niet in gevaar komt. ExxonMobil ondersteunt dit. De Europese doelstelling voor Nederland is namelijk 40%. De extra maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot sterker terug te dringen, kosten veel geld. Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.

Verwante inhoud

CCS helpt klimaatdoelstellingen te halen

CCS helpt klimaatdoelstellingen te halen

De groeiende bevolking en de stijgende levensstandaard in veel delen van de wereld betekent dat er meer vraag zal zijn naar huizen, transport, elektriciteit, consumptiegoederen en brandstof. De uitdaging is om betrouwbare en betaalbare energie te leveren, en tegelijkertijd de milieueffecten, waaronder de risico's van klimaatverandering, te beperken.
Gelijk speelveld

Gelijk speelveld

Diverse energieprognoses laten zien dat álle energiebronnen nodig zijn om aan de toekomstige energievraag te kunnen voldoen.
Mobiliteit

Mobiliteit

Wij pleiten voor een technologie­neutraal beleid voor mobiliteit, waarbij de overheid de doelstellingen bepaalt, maar de technologische oplossingen overlaat aan de markt.
CO2-prijs

CO2-prijs

ExxonMobil pleit al lang voor CO2-beprijzing. We zijn dan ook blij dat dit principe wordt meegenomen in het Belgische en Nederlandse energiebeleid.
Verminderen van CO2-emissies

Verminderen van CO2-emissies

ExxonMobil neemt verschillende acties om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.
Routekaart 2050

Routekaart 2050

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft in maart 2018 het rapport ‘Chemistry for Climate – Acting on the need for speed’ uitgebracht.