Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

We streven ernaar zaken te doen op een manier die in overeenstemming is met de ecologische en economische behoeften van de gemeenschappen waarin we opereren en die de veiligheid, beveiliging en gezondheid van onze werknemers, de personen die betrokken zijn bij onze operaties, onze klanten en het publiek beschermt.

Artikel

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS)

Ons systeem voor het meten en beperken van risico's wordt OIMS (managementsysteem voor operationele integriteit) genoemd en begeleidt momenteel elke operationele beslissing die we dagelijks nemen.

De term operationele integriteit (OI) wordt door ExxonMobil gebruikt voor alle aspecten van het bedrijf die te maken hebben met personeels- en procesveiligheid, beveiliging, gezondheid en milieuprestaties.

Het OIMS-kader bevat 11 elementen. Elk element bevat een onderliggend principe en een reeks verwachtingen. Het OIMS-kader omvat ook de eigenschappen van en processen voor de evaluatie en implementatie van OI-managementsystemen.

Toepassing van het OIMS-kader is vereist voor heel ExxonMobil, met bijzondere nadruk op ontwerp, constructie en operaties. Het management is ervoor verantwoordelijk dat managementsystemen die voldoen aan het kader aanwezig zijn. De reikwijdte, prioriteit en het tempo van de implementatie van het managementsysteem moeten consistent zijn met de risico's die aan de activiteiten zijn verbonden.

Ons systeem voor het meten en beperken van risico's wordt OIMS (managementsysteem voor operationele integriteit) genoemd en begeleidt momenteel elke operationele beslissing die we dagelijks nemen.

Element 1

Managementleiderschap, toewijding en verantwoordelijkheid

Management bepaalt beleid, biedt perspectief, stelt verwachtingen en biedt de middelen voor succesvolle operaties. Zekerheid van operationele integriteit vereist managementleiderschap en betrokkenheid die zichtbaar is voor de organisatie en verantwoordelijkheid op alle niveaus.

1.1 - Systemen voor management van operationele integriteit worden op elk niveau binnen de organisatie opgezet, gecommuniceerd en ondersteund.

1.2 - Managers en leidinggevenden tonen op geloofwaardige wijze betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid voor operationele integriteit, bevorderen een open en vertrouwde omgeving en begrijpen hoe hun gedrag anderen beïnvloedt.

Toewijding wordt aangetoond door actieve en zichtbare participatie.

1.3 - Kennis en vaardigheden van managers en leidinggevenden, inclusief leiderschapsvaardigheden en gedrag, zijn ontwikkeld om managementinstrumenten en -systemen voor operationele integriteit effectief toe te passen.

1.4 - Het management bepaalt de reikwijdte, de prioriteit en het tempo voor implementatie en verbetering van het systeem, rekening houdend met de complexiteit en risico's van de operaties en producten ervan.

1.5 - Rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de systemen zijn bekend en worden uitgeoefend.

1.6 - Er worden duidelijke doelen en doelstellingen vastgesteld voor de systemen, en de prestaties worden beoordeeld aan de hand van deze doelen en doelstellingen.

1.7 - Verwachtingen worden vertaald in procedures en parktijken.

1.8 - Het personeelsbestand is actief betrokken bij het proces voor operationele integriteit en relevante lessen worden binnen de organisatie gedeeld.

1.9 - De prestaties worden geëvalueerd en de mate waarin aan de verwachtingen wordt voldaan, wordt beoordeeld. De resultaten worden doorgegeven aan het management van de onderneming.

1.10 - Managers die verantwoordelijk zijn voor bedrijven die worden geëxploiteerd door anderen (OBO) communiceren OIMS-principes met de exploitant en moedigen de acceptatie van OIMS of vergelijkbare systemen aan.

Element 2

Risicobeoordeling en beheer

Uitgebreide risicobeoordelingen kunnen veiligheids-, gezondheids-, milieu- en beveiligingsrisico's reduceren en de gevolgen van incidenten verminderen door essentiële informatie te verstrekken voor de besluitvorming.

2.1 - Risico's worden beheerd door gevaren te identificeren, gevolgen en waarschijnlijkheden te beoordelen en preventie- en beperkingsmaatregelen te evalueren en te implementeren.

2.2 - Risicobeoordelingen worden uitgevoerd voor lopende operaties, voor projecten en voor producten om potentiële gevaren voor personeel, faciliteiten, het publiek en het milieu te identificeren en aan te pakken.

2.3 - Periodieke risicobeoordelingen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, inclusief experts van buiten de directe unit, indien van toepassing.

2.4 - Risicobeoordelingen worden bijgewerkt op gespecificeerde intervallen en wanneer zich wijzigingen voordoen.

2.5 - Beoordeelde risico's worden aangepakt door gespecificeerde beheerniveaus die geschikt zijn voor de aard en de omvang van het risico, en beslissingen worden duidelijk gedocumenteerd.

2.6 - Er is een opvolgproces om ervoor te zorgen dat beslissingen inzake risicobeheer worden uitgevoerd.

Element 3

Ontwerp en bouw van faciliteiten

Inherente veiligheid en beveiliging kan worden verbeterd en het risico voor de gezondheid en het milieu kan worden geminimaliseerd door het gebruik van geluidsnormen, procedures en managementsystemen voor het ontwerpen, bouwen en opstarten van installaties.

3.1 - Projectmanagementprocedures worden gedocumenteerd, goed begrepen en uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

3.2 - Er zijn criteria vastgesteld en er zijn procedures voor het uitvoeren en documenteren van risicobeoordelingen in specifieke projectfasen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van operationele integriteit worden bereikt.

3.3 —Bij het ontwerp en de bouw van nieuwe of aangepaste faciliteiten wordt gebruikgemaakt van goedgekeurde ontwerppraktijken en normen die:

 • voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten of deze overtreffen
 • verantwoorde vereisten belichamen waar voorschriften onvoldoende bescherming bieden
 • aandacht besteden aan andere belangrijke overwegingen van operationele integriteit, waaronder milieuaspecten en menselijke factoren  

3.4 - Afwijking van goedgekeurde ontwerppraktijken en -normen, of van het goedgekeurde ontwerp, is alleen toegestaan na beoordeling en goedkeuring door de aangewezen autoriteit en nadat de reden voor de beslissing is gedocumenteerd.

3.5 - Er is een proces aanwezig voor het evalueren van de toepassing van nieuwe of bijgewerkte normen met implicaties voor de operationele integriteit voor bestaande faciliteiten.

3.6 - Er zijn processen voor kwaliteitswaarborging aanwezig die ervoor zorgen dat ontvangen faciliteiten en materialen voldoen aan ontwerpspecificaties en dat de constructie in overeenstemming is met de toepasselijke normen.

3.7 - Een pre-opstartcontrole wordt uitgevoerd en gedocumenteerd om te bevestigen dat:

 • de constructie conform specificaties is
 • maatregelen voor operationele integriteit aanwezig zijn
 • nood-, operationele en onderhoudsprocedures aanwezig en adequaat zijn
 • aanbevelingen voor risicobeheer zijn opgevolgd en de nodige acties zijn ondernomen
 • training van personeel is voltooid
 • aan wettelijke en vergunningseisen is voldaan

Element 4

Informatie/documentatie

Accurate informatie over de configuratie en mogelijkheden van processen en faciliteiten, eigenschappen van producten en materialen, mogelijke operationele integriteitsrisico's en wettelijke vereisten zijn essentieel om risico's te beoordelen en te beheren.

4.1 - Tekeningen, relevante registers en documentatie die noodzakelijk zijn voor een goed ontwerp, operatie, inspectie en onderhoud van voorzieningen worden geïdentificeerd, zijn toegankelijk, accuraat en op passende wijze beveiligd.

4.2 - Informatie over de potentiële gevaren van materialen die bij operaties betrokken zijn, wordt actueel en toegankelijk gehouden.

4.3 - Informatie over mogelijke gevaren in verband met producten en richtlijnen voor een juiste hantering, gebruik en verwijdering worden gedocumenteerd en gecommuniceerd.

4.4 - Informatie over toepasselijke wet- en regelgeving, licenties, vergunningen, codes, normen en parktijken is gedocumenteerd en wordt actueel gehouden.

Element 5

Personeel en training

Controle van operaties hangt af van mensen. Het bereiken van operationele integriteit vereist de juiste screening, zorgvuldige selectie en plaatsing, voortdurende evaluatie en goede training van werknemers en de implementatie van passende programma's voor operationele integriteit.

5.1 - Er is een proces aanwezig voor screening, selectie, plaatsing en voortdurende beoordeling van de kwalificaties en vaardigheden van werknemers om aan specifieke functie-eisen te voldoen.

5.2 - Er zijn criteria aanwezig om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke niveaus van individuele en collectieve ervaring en kennis worden gehandhaafd en zorgvuldig worden overwogen wanneer personeelswijzigingen worden aangebracht.

5.3 - Er wordt een initiële, doorlopende en periodieke opfriscursus gegeven om te voldoen aan de wettelijke en functievereisten en om te zorgen voor kennis van de juiste beschermende maatregelen om mogelijke gevaren van operationele integriteit te beperken.

Deze training omvat:

 • beoordeling van de kennis en vaardigheden van werknemers met betrekking tot vereisten
 • trainingsdocumentatie
 • beoordeling van de effectiviteit van de training

5.4 - De beoordeling en documentatie van en feedback over de prestaties van werknemers hebben betrekking op elementen van operationele integriteit.

5.5 - Op gedrag gebaseerde processen voor het reduceren van risico's van incidenten, waaronder veiligheid van personeel, procesveiligheid, beveiliging en milieuoverwegingen, zijn aanwezig.

Er wordt verwacht dat:

 • werknemers en aannemers operationele, procedurele en fysieke gevaren consequent herkennen en deze proactief verminderen.
 • werknemers en aannemers proactief en routinematig hun risicogedrag en dat van hun werknemers identificeren en elimineren.
 • menselijke factoren, personeelsbetrokkenheid en leiderschapsgedrag worden behandeld.
 • gedrag, risico-omstandigheden en andere voorlopers die tot incidenten kunnen leiden, worden vastgelegd, geanalyseerd en aangepakt

5.6 - Er is een proces aanwezig voor het identificeren en evalueren van gezondheidsrisico's met betrekking tot operaties die mogelijk effect hebben op werknemers, aannemers of het publiek. Op basis van beoordeeld risico:

 • worden blootstellingen gemonitord
 • worden de juiste beschermende en preventieve maatregelen geïmplementeerd
 • wordt zorg gedragen voor vroege detectie en diagnose
 • worden relevante gezondheidsgegevens vastgelegd en beoordeeld
 • wordt de medische geschiktheid voor het werk bepaald, indien van toepassing

Element 6

Operaties en onderhoud

Operatie van faciliteiten binnen vastgestelde parameters en volgens de regelgeving is essentieel. Dit vereist effectieve procedures, gestructureerde inspectie- en onderhoudsprogramma's, betrouwbare kritieke apparatuur voor operationele integriteit en gekwalificeerd personeel dat deze procedures en praktijken consequent uitvoert.

6.1 - Bedienings-, onderhouds- en inspectieprocedures worden ontwikkeld, geïmplementeerd en consistent gebruikt.

Deze procedures omvatten, waar nodig:

 • speciale procedures voor activiteiten met mogelijk een hoger risico
 • overwegingen over operationele omhullingen
 • regelgevende overwegingen en overwegingen over milieuaspecten
 • Procedures voor overweging van menselijke factoren worden bijgewerkt op gespecificeerde intervallen en wanneer wijzigingen worden aangebracht

6.2 - Een werkvergunningsproces omvat controles en autorisaties die in overeenstemming zijn met mechanische en operationele risico's.

6.3 - Kritieke apparatuur wordt geïdentificeerd en getest en ondergaat preventief onderhoud.

6.4 - De tijdelijke uitschakeling, deactivering of onbeschikbaarheid van kritieke apparatuur wordt beheerd.

6.5 - Mechanische integriteitsprogramma's zijn aanwezig en worden beheerd om het testen, inspecteren en onderhouden van apparatuur te garanderen.

6.6 - Communicatie tussen operaties worden beoordeeld en er zijn procedures voor het beheren van geïdentificeerde risico's.

6.7 - Milieuaspecten worden aangepakt en gecontroleerd, in overeenstemming met beleid, regelgevende vereisten en bedrijfsplannen. Milieu-bedrijfsplanning wordt uitgevoerd en geïntegreerd in bedrijfsplannen.

6.8 - Milieuprestaties, inclusief emissies, lozingen en afval, worden gevolgd en beheerd om de prestatiedoelen te bereiken.

6.9 - Van toepassing zijnde wet- en regelgeving, vergunningen en andere overheidsvereisten worden voorzien en er wordt aan voldaan, en de resulterende operationele vereisten worden gedocumenteerd en gecommuniceerd aan de betrokkenen. Naleving wordt periodiek geverifieerd.

6.10 - Correcte langdurige sluiting of stopzetting van faciliteiten wordt gepland en beheerd.

6.11 - Er zijn processen voor kwaliteitswaarborging aanwezig die ervoor zorgen dat ontvangen faciliteiten en materialen voldoen aan bepaalde specificaties.

Element 7

Beheer van wijzigingen

Wijzigingen in operaties, procedures, locatienormen, faciliteiten of organisaties moeten worden geëvalueerd en beheerd om ervoor te zorgen dat de risico's van operationele integriteit als gevolg van deze wijzigingen op een aanvaardbaar niveau blijven.

7.1 - Er is een proces aanwezig voor het beheer van zowel tijdelijke als permanente wijzigingen.

7.2 - Het proces voor het beheren van wijzigingen bestaat uit:

 • autorisatie voor goedkeuring van wijzigingen
 • analyse van implicaties voor operationele integriteit
 • naleving van regelgeving en goedgekeurde normen
 • verkrijgen van de benodigde vergunningen
 • documentatie, inclusief reden voor wijziging
 • communicatie van risico's verbonden aan de wijziging en vereiste mitigerende maatregelen
 • tijdsbeperkingen
 • training

7.3 - Tijdelijke wijzigingen kunnen de initiële autorisatie voor omvang of tijd niet overschrijden zonder beoordeling en goedkeuring.

Element 8

Diensten van derden

Derden die namens het bedrijf werk uitvoeren, hebben effect op de operaties en reputatie. Het is essentieel dat ze presteren op een manier die in overeenstemming en compatibel is met de beleidslijnen en zakelijke doelstellingen van ExxonMobil.

8.1 - Diensten van derden worden geëvalueerd en geselecteerd aan de hand van criteria, waaronder een beoordeling van de capaciteiten om werkzaamheden op een veilige en milieuvriendelijke manier uit te voeren.

8.2 - Prestatievereisten van derden worden gedefinieerd en gecommuniceerd. Ze omvatten:

 • verantwoordelijkheid voor het verstrekken van personeel dat op passende wijze gescreend, opgeleid, gekwalificeerd en in staat is om gespecificeerde taken uit te voeren
 • een proces voor zelfcontrole en rentmeesterschap

8.3 - Communicatie tussen organisaties die diensten leveren en ontvangen, wordt effectief beheerd.

8.4 - Prestaties van derden, inclusief leiderschap, worden gemonitord en beoordeeld, er wordt feedback gegeven en tekortkomingen worden gecorrigeerd.

Element 9

Onderzoek en analyse van incidenten

Effectief onderzoek naar incidenten, rapportage en opvolging zijn noodzakelijk om operationele integriteit te bereiken. Onderzoek en analyse bieden de mogelijkheid om te leren van gemelde incidenten en de informatie te gebruiken om corrigerende maatregelen te nemen en herhaling te voorkomen.

9.1 - Er is een proces aanwezig voor het melden, onderzoeken, analyseren en documenteren van feitelijke incidenten met betrekking tot veiligheid, beveiliging, gezondheid, milieu en regelgeving en belangrijke bijna-ongevallen.

9.2 - Er zijn procedures aanwezig voor de juridische afdeling om incidenten te onderzoeken, analyseren en indien noodzakelijk te adviseren.

9.3 - Er bestaan procedures voor feitelijke incidenten en bijna-ongevallen, anders dan die onderzocht worden door de juridische afdeling, die:

 • zorgen voor tijdig onderzoek
 • rekening houden met mogelijke gevolgen bij het bepalen van het niveau van onderzoek
 • onderliggende oorzaken en bijdragende factoren identificeren
 • de acties definiëren die nodig zijn om herhaling van deze en gerelateerde incidenten te voorkomen en zorgen voor de implementatie van deze acties
 • in overeenstemming zijn met wettelijke vereisten

9.4 - Bevindingen worden bewaard en periodiek geanalyseerd om te bepalen waar verbeteringen aan praktijken, normen, procedures of managementsystemen gerechtvaardigd zijn, en ze worden gebruikt als basis voor verbetering.

9.5 - Er is een proces aanwezig om lessen uit actuele incidenten en bijna-ongevallen te delen tussen organisaties van ExxonMobil en om met anderen te communiceren om de prestaties te verbeteren.

Element 10

Gemeenschapsbewustzijn en paraatheid bij noodsituaties

Effectief beheer van relaties met belanghebbenden is belangrijk om de betrouwbaarheid en het vertrouwen van de gemeenschappen waarin we opereren te vergroten. Noodplanning en paraatheid zijn essentieel om ervoor te zorgen dat, in geval van een incident, alle noodzakelijk acties worden ondernomen voor de bescherming van het publiek, het milieu en het personeel en de bedrijfsmiddelen van het bedrijf.

10.1 - De verwachtingen en zorgen van de gemeenschap over onze operaties, inclusief die van het personeel, worden tijdig gezocht, erkend en aangepakt.

10.2 - Paraatheid voor noodsituaties, reactie en bedrijfscontinuïteitsplannen zijn gedocumenteerd, toegankelijk en duidelijk gecommuniceerd. De plannen, gebaseerd op de beoordeelde risico's van operationele integriteit, omvatten:

 • reacties op belangrijke incidentscenario's
 • organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en autoriteiten
 • interne en externe communicatieprocedures
 • procedures voor toegang tot personeel en apparatuurbronnen
 • procedures voor toegang tot essentiële informatie over operationele integriteit
 • procedures voor communicatie met andere bedrijfs- en externe noodhulporganisaties
 • proces voor periodieke updates

10.3 - Apparatuur, faciliteiten en opgeleid personeel die nodig zijn voor noodhulp zijn gedefinieerd en direct beschikbaar.

10.4 - Simulaties en oefeningen worden periodiek uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met externe communicatie en betrokkenheid. Lessen worden geïdentificeerd en aangepakt.

Element 11

Beoordeling en verbetering van operationele integriteit

Beoordeling van de mate waarin aan de verwachtingen wordt voldaan, is essentieel om de operationele integriteit te verbeteren en de verantwoordelijkheid te behouden.

11.1 - Operaties worden beoordeeld op vooraf bepaalde frequenties om vast te stellen in welke mate aan de verwachtingen van de operationele integriteit wordt voldaan.

11.2 - De frequentie en reikwijdte van beoordelingen weerspiegelen de complexiteit van de operatie, het risiconiveau en de prestatiegeschiedenis.

11.3 - Beoordelingen worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams, inclusief deskundigheid van buiten de directe unit.

11.4 - Bevindingen van beoordelingen worden opgelost en gedocumenteerd.

11.5 - De effectiviteit van het beoordelingsproces wordt periodiek beoordeeld en de bevindingen worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen.

Verwante inhoud

Gezondheidscultuur van ExxonMobil

Bij ExxonMobil is aandacht voor de gezondheid van werknemers een prioriteit. Ons programma voor gezondheidscultuur (Culture of Health, CoH) in de VS is een degelijk, op bewijs gebaseerd programma dat is bedoeld om de gezondheid van onze werknemers te ondersteunen en de kosten voor gezondheidszorg te reduceren.

Risicobeheer Artikel

Managementsysteem voor operationele integriteit (OIMS): Bericht van de voorzitter

ExxonMobil blijft standvastig in zijn streven naar uitmuntendheid in veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu (SSH&E), gezamenlijk aangeduid als operationele integriteit.

Risicobeheer Artikel

OIMS in de praktijk brengen

Om ervoor te zorgen dat elk aspect van ons veiligheids-, beveiligings-, gezondheids- en milieukader - het managementsysteem voor operationele integriteit (Operations Integrity Management System, OIMS) - wordt uitgevoerd, zijn alle onderdelen van ons bedrijf verplicht om strikt gedocumenteerde processen op te zetten.

Risicobeheer Artikel

Managementsystemen, normen en controles

Bij ExxonMobil geloven we dat het mogelijk is om de energie te verkrijgen die de wereld nodig heeft en tegelijkertijd de mens en het milieu te beschermen.

Risicobeheer Artikel

Close up: ExxonMobil wint VOMI Safety eXperience Award 2016

Veiligheid is een van ExxonMobil’s topprioriteiten. Bijzonder verheugd waren we dan ook over de toekenning van de VOMI Safety eXperience Award 2016.

Risicobeheer Artikel